Elektronisk kravhåndtering står foran gjennombrudd i Norge

Elekt­ro­nisk krav­hånd­te­ring har hatt ikke hatt stor utbre­del­se i Nor­ge, men mye tyder på at indu­stri­en er moden for å ta det i bruk nå.

Artik­ke­len i Finans­avi­sen 28.12.2015 viser at pres­sen også begyn­ner å få øyne­ne opp for tema­et. Utgangs­punk­tet er man­ge sto­re og kost­ba­re over­skri­del­ser i uli­ke bransjer.

Skjermbilde 2015-12-29 kl. 12.42.49

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.