Ensuring traceability and quality for requirement management in the oil & gas industry

LIVE WEBINAR | 10 APRIL 2019 14:00 CET (STOCKHOLM)

I samarbeid med Equinor og Siemens arrangerer vi webinar om kravhåndtering i olje og gassindustrien 10.04.2019 kl. 14:00. Webinaret kan også sees som opptak.

For mer infor­ma­sjon om webi­na­ret og regist­re­ring — trykk her.

KRAVSKOLEN

Intech arrangerer kurs innen nøkkelområder som kravhåndtering, kvalitetsledelse og test. Vi kan i samarbeid med Konsutbolag1 tilby kurs som leder mot sertifisering innen test (ISQTB) og kravhåndtering (REQB) og vi kan tilby produktspesifikke kurs ved behov.

Intech kan til­by en rek­ke kurs innen krav og test gjen­nom vår sam­ar­beids­part­ner Konsultbolag1 som i til­legg har kurs­fa­si­sli­te­ter i Stock­holm, Gøte­borg, Malmø og Falun i til­legg til kur­se­ne som arran­ge­res hos Intech i Asker.

Vi er stol­te av å være de enes­te som kan til­by kurs i hen­hold til REQB stan­dar­den i Nor­ge. Vi kan også anbe­fa­le vårt kurs i effek­tiv krav­hånd­te­ring som gir gode råd og anbe­fa­lin­ger for god behovs- og krav­for­mu­le­ring rela­tert til anskaf­fel­ser og utviklingsprosjekt.

Der­som du er inter­es­sert i lokalt kurs innen REQB Foun­da­tion — Ser­ti­fi­sert krav­hånd­te­rer så kan vi arran­ge­re det­te i våre kurs­lo­ka­ler i Asker.

Har fle­re med­ar­bei­de­re hos din bedrift behov for ser­ti­fi­se­ring innen krav, test og kva­li­tets­le­del­se kan vi set­te opp skred­der­syd­de, bedrifts­in­ter­ne kurs.

Inter­es­sert?

- Ta kon­takt med oss på kurs@intech.no eller ring oss på 6698 3300.