Intech Convert

Intech Con­vert er kon­ver­te­rings­løs­nin­ger utvik­let for å hjel­per deg med digi­ta­li­se­rings­ar­bei­det. De førs­te løs­nin­ge­ne er rela­tert til digi­ta­li­se­ring av industristandarder.

Intech Convert for Industry Standards

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der er nå et fak­tum. Import av stan­dar­der til krav­verk­tøy som blant annet Pola­rion, DOORS, Crad­le og Visure er tilgjengelig!

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der har vært et pro­blem­om­rå­de for man­ge orga­ni­sa­sjo­ner i for­bin­del­se med inn­fø­ring av krav­hånd­te­rings­verk­tøy.
Mye tid har vært brukt på å kon­ver­te­re stan­dar­de­ne til et for­mat som krav­verk­tøy­ene kan impor­te­re og kva­li­te­ten på infor­ma­sjo­nen har vært vans­ke­lig å veri­fi­se­re.
I til­legg er det ikke sik­kert at orga­ni­sa­sjo­ne­ne som gjør det­te er klar over at det er brudd på ret­tig­he­te­ne for bruk av stan­dar­de­ne.
Stan­dard Nor­ge til­byr nå NORSOK og and­re stan­dar­der på NISO XML for­mat. Det­te gir et data­grunn­lag basert på indu­stri­stan­dar­de­ne slik de fin­nes på PDF for­mat, men ned­brutt på uli­ke informasjonsklasser.


Intech Con­vert for Industry Stan­dards er en kon­ver­te­rings­me­ka­nis­me som gjør at stan­dar­de­ne kan impor­te­res til de fles­te krav­hånd­te­rings­verk­tøy i markedet. 

Intech Con­vert for Industry Stan­dards til­byr stan­dar­de­ne på reqIF som er et utveks­lings­for­mat som så godt som alle krav­hånd­te­rings­verk­tøy benyt­ter. Det­te betyr at du, enten du benyt­ter Pola­rion, DOORS eller and­re krav­hånd­te­rings­verk­tøy kan inte­gre­re indu­stri­stan­dar­der i verk­tøy­et og der­med sik­re at du all­tid refe­rer til gjel­den­de stan­dar, slå opp i stan­dar­den og demon­stre­re sam­svar (com­pli­an­ce) med stan­dar­den med ett taste­trykk. Det sis­te er akti­vi­te­ter som tid­li­ge­re var svært kre­ven­de ved even­tu­el­le revisjoner.

Med Intech Con­vert for Industry Stan­dards lig­ger du et heste­hode foran dine kon­kur­ren­ter og du sover bed­re om natten.

For mer infor­ma­sjon og til­bud på løs­nin­gen trykk her.

Utvik­lin­gen av Intech Con­vert har vært gjort med støt­te fra Inno­va­sjons Nor­ge og i sam­ar­bei­de med Ener­gi Val­ley, Stan­dard Nor­ge, Jot­ne EPM Tech­no­lo­gy og utvalg­te indu­stri­part­ne­re. For mer infor­ma­son om utvik­lings­pro­sjek­tet se her.