Tag Archives: løsningsbeskrivelse

I Sam­ferd­sel og Infra­struk­tur nr. 12 — April 2016  kom­mer det frem noen tan­ker  rundt effek­ti­vi­se­ring av anbuds­pro­ses­ser og krav­do­ku­men­ta­sjon basert på et inter­vju med adm. dir. Rune Lægreid i Intech.

Du kan lese hele artik­ke­len her.