Partnere og løsninger

Intech er spe­sia­lis­ter på sys­tems engi­neer­ing. Vi har sam­ar­beid med fle­re leve­ran­dø­rer for å kun­ne til­by de bes­te løs­nin­ge­ne på utford­rin­ge­ne som man­ge orga­ni­sa­sjo­ner har med å hånd­te­re kom­plek­se sys­te­mer og prosjekter.

Intech Con­vert er en løs­ning for kon­ver­te­ring av indu­stri­stan­dar­der slik at de kan inte­gre­res i ditt kravhåndteringsverktøy.

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der er nå et fak­tum. Import av stan­dar­der til krav­verk­tøy som blant annet Pola­rion, DOORS, Crad­le og Visure er tilgjengelig!

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der har vært et pro­blem­om­rå­de for man­ge orga­ni­sa­sjo­ner i for­bin­del­se med inn­fø­ring av kravhåndteringsverktøy.
Mye tid har vært brukt på å kon­ver­te­re stan­dar­de­ne til et for­mat som krav­verk­tøy­ene kan impor­te­re og kva­li­te­ten på infor­ma­sjo­nen har vært vans­ke­lig å verifisere.
I til­legg er det ikke sik­kert at orga­ni­sa­sjo­ne­ne som gjør det­te er klar over at det er brudd på ret­tig­he­te­ne for bruk av standardene.

Vi kan meg gle­de for­tel­le at den­ne tiden nå er for­bi. For mer infor­ma­sjon se

Pola­rion er en løs­ning for sys­tems engi­neer­ing og appli­ca­tion lifecy­cle mana­ge­ment (ALM). Pola­rion er en web-basert løs­ning som har hatt stor frem­gang siden opp­star­ten i 2004 og har posi­sjo­nert seg som en bane­bry­ten­de og visjo­nær leve­ran­dør. Pola­rion ble i 2016 kjøpt opp av Sie­mens og inte­grert i Sie­mens Industry Soft­ware — Digi­tal Factory Divi­sion der man blant annet også fin­ner Team­Cen­ter PLM. Sie­mens Industry Soft­ware har en solid kunde­base i Nor­ge og Pola­rion bidrar med en styr­king av løs­nin­ge­ne innen­for soft­ware­ut­vik­ling og krav­hånd­te­ring generelt.

IBM Ratio­nal er løs­nin­ger for effek­tiv sam­hand­ling innen pro­gram­vare­ut­vik­ling og sys­tems engi­neer­ing. Intech kan til­by hele por­te­føl­jen, men har fokus på krav­hånd­te­ring med IBM Ratio­nal DOORS. IBM Ratio­nal DOORS benyt­tes av en rek­ke stør­re orga­ni­sa­sjo­ner i Norge.

Visure ALM Solu­tions er en appli­ca­tion lifecy­cle mana­ge­ment løs­ning (ALM) som benyt­tes av både små og sto­re organ­si­sa­sjo­ner for utvik­ling av soft­ware og sys­tems engi­neer­ing. Intech har inn­gått sam­ar­beid med den nor­dis­ke dis­tri­bu­tø­ren, Nohau, om salg og støt­te til kun­der i det nors­ke mar­ke­det rundt Visure Requirements.

Sparx Sys­tems ble grunn­lagt i 1996 i Aust­ra­lia. De utvik­ler Enter­pri­se Architect som er kan­skje det mest aner­kjen­te UML-model­le­rings­verk­tøy­et i mar­ke­det. Enter­pri­se Architect støt­ter utvik­ling av pro­gram­vare­løs­nin­ger, model­le­ring av for­ret­nings­pro­ses­ser og and­re  pro­ses­ser eller sys­tem. Enter­pri­se Architect bru­kes av mer enn 330 000 bru­ke­re og er verd­satt for effek­ti­vi­tet til en uslåe­lig pris. UML 2.4, BPMN 2.0, SOMF 2.1, SysML 1.3, DDS og TOGAF er noen av stan­dar­de­ne som støt­tes av Enter­pri­se Architect. Den omfat­ten­de inte­gra­sjo­nen i and­re utvik­lings­mil­jø­er som VS Stu­dio, TFS og Eclip­se, og ikke minst kom­pa­ti­bi­li­te­ten med ver­sions­sys­te­mer, gjør den til den ide­el­le len­ken i enhver pro­sesskje­de. Enter­pri­se Architect er direk­te inte­grert  med Pola­rion og kan inte­gre­res med IBM Ratio­nal DOORS og støt­ter der­med over­gan­gen fra model­le­ring til appli­ca­tion lifecy­cle mana­ge­ment på en effek­tiv måte.

Kompetansepartnere

På kom­pe­tanse­si­den har vi sam­ar­beid med fle­re under­le­ve­ran­dø­rer med erfa­ring fra uli­ke indu­stri­er og løsninger.

NTNU har hoved­an­sva­ret for den høy­ere tek­no­logi­ut­dan­nin­gen i Nor­ge og er lan­dets frems­te insti­tu­sjon for utdan­ning av inge­ni­ø­rer. Uni­ver­si­te­tet har fle­re pro­fe­sjons­ut­dan­nin­ger og et bredt fag­til­bud. NTNU’s eks­per­ter sva­rer på spørs­mål og til­byr kom­pe­tan­se på man­ge fag­lig- og forsk­nings­om­rå­der. Intech har sam­ar­beid med NTNU spe­si­fikt innen­for Sys­tems Engineering.

Konsultbolag1 er en leve­ran­dør av opp­læ­ring innen krav­hånd­te­ring og test. Intech har inn­gått sam­ar­beid om å leve­re kurs i det nors­ke mar­ke­det og kan til­by kurs som leder mot ser­ti­fi­se­ring innen­for krav- og testledelse.

Tai­pu­va er sel­skap med hoved­kon­tor i Tam­pe­re i Fin­land. De har lang erfa­ring som Pola­rion part­ne­re og er under­le­ve­ran­dør til Intech mot utvalg­te markeder.

Cele­ris er et svensk sel­skap med røt­ter til­ba­ke til star­ten på utvik­lin­gen av DOORS. Cele­ris er under­le­ve­ran­dør til Intech innen­for krav­hånd­te­ring og sys­tems engi­neer­ing, gjer­ne knyt­tet mot IBM Ratio­nal løsningene.