Intech AS

Intech er et norsk kon­su­lent­fir­ma som til­byr tje­nes­ter innen for­ret­nings­ut­vik­ling, pro­sjekt­le­del­se og fag­eks­per­ti­se rela­tert til anskaf­fel­ser eller end­rin­ger i tek­no­lo­gi eller prosesser.

Våre kon­su­len­ter er spe­sia­lis­ter på sys­tems engi­neer­ing og bistår orga­ni­sa­sjo­ner med å pre­sen­te­re kom­plek­se løs­nin­ger på en for­ståe­lig måte. Vi har lang erfa­ring fra indu­stri­er som for­svar, olje og gass, sam­ferd­sel og sam­funns­kri­tisk IKT infrastruktur.

Siden etab­le­rin­gen i 1987 har Intech gjen­nom­ført fle­re enn 250 opp­drag i nær­me­re 40 for­skjel­li­ge land og har man­ge av Nor­ges størs­te bedrif­ter på sin refe­ranse­lis­te. Blant annet har Intech hatt ansva­ret for et enkelt­pro­sjekt med 6 års varig­het og en inves­te­rings­ver­di på USD 300 mill.

Våre med­ar­bei­de­re har solid teo­re­tisk utdan­nel­se og høy fag­lig kom­pe­tan­se. Vi har en mar­keds­styrt kom­pe­tanse­ut­vik­ling innen­for utvalg­te tek­nis­ke områder.

gc_endorser_blue_rgb_gradie   28385   107040   205653

Intech is a Nor­we­gi­an con­sul­ting com­pany wit­hin the areas of sys­tems engi­neer­ing and require­ment management.

Contact us

Intech AS
Horniv­ei­en 119
N‑1339 Vøyenenga
Pos­tal address:
Post­boks 246
N‑1301 Sandvika

Vis stør­re kart