Industriområder

Intech har lang­sik­ti­ge rela­sjo­ner og ram­me­av­ta­ler i fle­re stør­re offent­li­ge og pri­va­te orga­ni­sa­sjo­ner. Vi har fokus på 5 markedssegmenter:

Samferdsel / Jernbane

Illustration-Signaling

Intech har lang erfa­ring innen­for sig­nal og kom­mu­ni­ka­sjons­løs­nin­ger innen jerne­bane­sek­to­ren. Vi har også levert og imple­men­tert løs­nin­ger for krav­hånd­te­ring i for­bin­del­se med anskaf­fel­ser av nye signalanlegg.

Intech anser det­te områ­det som et vekst­om­rå­de og har som mål­set­ning å byg­ge et kom­pe­tanse­mil­jø mot det­te områ­det som dek­ker de fag­li­ge utfor­din­ge­ne med kom­mu­ni­ka­sjon (GSM‑R), nye sig­nal­stan­dar­der (ERTMS) i sam­spill med eksis­te­ren­de infra­struk­tur og drifts­pro­ble­ma­tikk (RAMS).

Vi har levert krav­hånd­te­rings­løs­nin­ger til anskaf­fel­ser av sto­re sig­nal- og sik­rings­an­legg. Der­iblant Jern­bane­ver­kets pro­sjekt for nasjo­nal utrul­ling av ERTMS. For mer infor­ma­sjon om det­te se her.

Intech har levert krav­hånd­te­rings­løs­ning til Oslo Spor­vei­ers sto­re sats­ning på nytt sig­nal­an­legg — CBTC — Com­mu­ni­ca­tion Based Tra­in Control.

Test­le­del­se er et områ­det av stor betyd­ning i tek­nis­ke pro­sjek­ter med stor kom­plek­si­tet. Avinor benyt­ter løs­nin­ger fra Intech til test­le­del­se i fle­re av de sto­re utvik­lings­pro­sjek­te­ne innen bl.a. air traf­fic mana­ge­ment og remote tower.

Intech har fle­re ram­me­av­ta­ler mot sto­re aktø­rer i det­te segmentet.

Back to top

Forsvar

A member of 216 Sigs Sqn operates Bowman 325 HF man pack radio, at the British base in Lashkar Gar.

Intech har gjen­nom en peri­ode på mer enn 25 år levert råd­giv­nings­tje­nes­ter i form av pro­sjekt­le­del­se og pro­sjekt­as­si­stan­se til fle­re avde­lin­ger i For­sva­ret, først og fremst For­sva­rets logis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon samt Forsvarsbygg.

Assi­stan­sen har først og fremst drei­et seg om pro­sjekt­as­si­stan­se ved­rø­ren­de imple­men­te­ring av NATO-pro­sjek­ter i Nor­ge. Pro­sjek­te­ne som har vært støt­tet har vært innen­for stra­te­gis­ke kom­mu­ni­ka­sjons­sys­te­mer (f eks kom­mu­ni­ka­sjons­sys­te­met Cross Fox), luft­vars­lings­sys­te­mer (NATO Air Com­mand and Con­trol Sys­tem), radar­sys­te­mer, For­sva­rets sam­bands­in­fra­struk­tur samt IKT-infra­struk­tu­ren for NATOs nye tre­nings­sen­ter i Stav­an­ger (JWC). Assi­stan­sen har omfat­tet alle sider ved gjen­nom­fø­ring av pro­sjek­ter som spen­ner fra utar­bei­del­se av ini­ti­ell pro­sjekt­søk­nad til NATO, utar­bei­del­se av spe­si­fi­ka­sjons­do­ku­men­ter, opp­føl­ging under gjen­nom­fø­rings­fa­sen samt avslut­ning av prosjekter.

Intech har også levert råd­giv­nings­tje­nes­ter spe­si­fikt til utvik­ling av For­sva­rets for­valt­nings­støtte­sys­tem LOS (tid­li­ge­re Golf) samt også utvik­ling og videre­ut­vik­ling av For­sva­rets sen­tra­le infor­ma­sjons­støtte­sys­tem (FIS­Ba­sis).

Intech leve­rer tje­nes­ter innen sys­tems engi­neer­ing og krav­hånd­te­ring til For­svars­ma­te­ri­ell  (FMA) Land­ka­pa­si­te­ter. I den­ne sam­men­heng sam­ar­bei­der vi med leden­de aka­de­mis­ke mil­jø­er innen områ­det for å lage opp­læ­rings­pla­ner for FMAs organisasjon.

Olje og gass / Offshore

Intechs har vært enga­sjert i en rek­ke utbyg­gings­pro­sjek­ter i olje- og gass-sek­to­ren. Intech har vært involvert i alle faser av et utbyg­gings­pro­sjekt fra gjen­nom­før­bar­hets­stu­di­er, utar­bei­del­se av detal­jer­te design og spe­si­fi­ka­sjo­ner, anbuds­eva­lu­e­ring, anskaf­fel­se, opp­føl­ging og over­ta­kel­se av sys­te­mer innen­for tele- og data­kom­mu­ni­ka­sjon. Det­te inklu­de­rer instru­men­te­ring, radio- og radar­sys­tem, vars­lings og overvåkningssystemer.

De sis­te prosjektreferansene:

 • Nyham­na Expansion
 • Eld­fisk 2/7 B
 • Gud­run
 • Skarv/Idun
 • Aker Solu­tions H6 rigger
 • Gjøa
 • Ormen Lan­ge
 • Åsgard

I den sene­re tid har det vært økt fokus på krav­hånd­te­ring og videre­ut­vik­ling av indu­stri­stan­dar­der brukt av den­ne bran­sjen. Intech har sam­ar­bei­det med Stan­dard Nor­ge med utvik­ling av digi­ta­li­ser­te ver­sjo­ner av NORSOK stan­dar­de­ne. Det­te mulig­gjør en mer aktiv bruk av stan­dar­de­ne i verk­tøy­ene som benyt­tes for å lage tek­nisk doku­men­ta­sjon og krav­spe­si­fi­ka­sjo­ner. Intech har fått god­kjent den­ne utvik­lin­gen som et Skatte­funn­pro­sjekt og mot­tar støt­te fra Nor­ges Forskningsråd.

Samfunnskritisk informasjons- og kommunikasjonsinfrastruktur

serverrom

Intech har vært involvert i en rek­ke stør­re pro­sjek­ter både i Nor­ge og inte­na­sjo­nalt. Vi har bred kom­pe­tan­se innen nød­nett­stan­dar­der som TETRA og har vært enga­sjert i nød­nett­ut­byg­ging i fle­re land. Vi har arbei­det med stu­die av lov­mes­si­ge og regu­la­to­ris­ke spørs­mål knyt­tet til tjeneste‑, nett­verk- og tek­no­logi­kon­ver­gens, utbyg­ging av fib­er­nett inklu­dert trans­port­nett­ut­styr, TCP/IP, og tele­foni­nett samt drift­støtte­sys­te­mer over høyspentlinjer.

Samt stu­di­er av ope­ra­sjo­nel­le for­hold ved satel­litt jordsstasjoner.

Områ­der Intech har arbei­det på inklu­de­rer følgende:

 • TETRA
 • Lands­dek­ken­de kom­mu­ni­ka­sjons­an­legg (fib­er) og kom­mu­ni­ka­sjon via satelitt
 • Kom­mu­ni­ka­sjon­s­ys­tem desig­net for bered­skaps­hen­syn, for eksem­pel det digi­ta­le bakke­net­tet, og For­sva­rets digi­ta­le nett
 • Redun­dan­te kom­mu­ni­ka­sjons­sys­te­mer / Backupsystemer
 • Kjenn­skap til konsesjonskrav/Nasjonal lov­gi­ving på uli­ke områder
 • Telefoni/Mobil
 • GSM‑R for jernbanesektoren

Kringkasting / Media

Intech har vært enga­sjert i utar­bei­del­se av tek­nisk, funk­sjo­nell og ope­ra­sjo­nell krav­do­ku­men­ta­sjon for det digi­ta­le bakke­net­tet i Nor­ge. Vi har også hatt en sen­tral rol­le i regi av kon­se­sjons­ha­ver Nor­ges Tele­vi­sjon ved vur­de­ring av til­by­de­re, tek­nisk design, ope­ra­sjo­nel­le pro­ses­ser, imple­men­te­ring, omleg­ging til nye sys­te­mer, sys­tem­tes­ting, og under­lag til drift av systemene.

Intech har utført opp­drag rela­tert til radio­plan­leg­ging og kart­leg­ging av sen­der­plas­se­ring for det digi­ta­le bakke­net­tet, samt stu­di­er av ope­ra­sjo­nel­le for­hold ved jord­ssta­sjo­ner for sate­litt­kom­mu­ni­ka­sjon. Vi har også hatt rene drifts­re­la­ter­te opp­ga­ver basert på ITIL med ansvar for opp­føl­ging av ter­re­stri­ell kring­s­kas­ting i Norge.

Områ­der der Intech kan til­by tje­nes­ter er:

 • Tek­nisk design, her­under beredskapsløsninger
 • DVB S/T
 • Nasjo­nal sendesentral
 • Regio­na­le sendesentraler
 • Kon­tri­bu­sjon
 • Moni­to­re­rings­løs­nin­ger
 • ITIL pro­ses­ser
 • Aksep­tanse­tes­ting
 • Pro­sjekt­le­del­se
 • Radio­plan­leg­ging