Intech er i kontinuerlig utvikling og søker nye medarbeidere. 

Vi søker sivil­in­ge­ni­ø­rer eller and­re med høy­ere utdan­ning og gjer­ne solid erfa­ring innen sitt fag­felt og som kan ten­ke seg å job­be som råd­gi­ven­de kon­su­len­ter med utford­ren­de prosjektoppgaver.

Intech har spen­nen­de ram­me­av­ta­ler og lang­va­ri­ge rela­sjo­ner med sto­re aktø­rer innen utvalg­te sek­to­rer som sam­ferd­sel, sam­funns­kri­tisk infra­struk­tur, olje og gass og for­sva­ret. Det­te gir deg mulig­he­ter for å job­be i noen av de mest spen­nen­de pro­sjek­te­ne i Norge.

Intech til­byr mulig­het for eier­skap og aktiv påvirk­ning av utvik­lin­gen av selskapet.

Vi er svært inter­es­sert i å kom­me i kon­takt med kan­di­da­ter med erfa­ring fra sys­tems engi­neer­ing, krav­hånd­te­ring eller testledelse.

Det er en for­del med ser­ti­fi­se­rin­ger innen områ­der som test­le­del­se (ISTQB), krav­hånd­te­ring (REQB/IREB), sys­tems engi­neer­ing (INCOSEASEP, CSEP, ESEP), pro­sjekt­le­del­se (PRINCE2), ITIL el.l.

Føl­gen­de områ­der er aktuelle:

 Tjenesteområder:
  • For­ret­nings­ut­vik­ling
  • Anskaf­fel­se
  • Krav­hånd­te­ring
  • Sys­tems Engineering
  • Pro­sjekt­le­del­se og planlegging
  • Pro­dukt­ut­vik­ling og markedsanalyse
  • Engi­neer­ing
Tek­no­logi­om­rå­der:
 • Jern­bane sig­nal (ERTMS/RAMS)
 • Kring­kas­ting / Media
 • Off­shore instrumentering/kommunikasjon
 • IT og programvareutvikling
 • For­svars­løs­nin­ger

Vi tar mer enn gjer­ne imot hen­ven­del­ser fra deg som synes det­te høres spen­nen­de ut.
Ta gjer­ne kon­takt med Rune Lægreid på tele­fon 9072 0606 eller mail rla@intech.no for en ufor­plik­ten­de prat.

Kontakt oss

 • Telefon:+(47) 6698 3300
 • E‑post:intech@intech.no

Intech AS
Post­boks 246
1301 Sandvika