Vår kompetanse

Intech er en kom­pe­tanse­or­ga­ni­sa­sjon som kom­bi­ne­rer solid tek­nisk bak­grunn med pro­sess­for­stå­el­se. Bak­grun­nen for sel­ska­pet er og har vært rela­tert til infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi og ‑infra­struk­tur.

Våre tje­nes­ter er ofte foku­sert på pro­ses­se­ne i kva­li­tets­hju­let i figu­ren under.

Syklus

Intech leve­rer råd­giv­ning rela­tert til alle faser i en anskaf­fel­se eller et utvik­lings­pro­sjekt ofte rela­tert til informasjonsinfrastruktur.
Intech leve­rer tje­nes­ter fra ide eller behovs­sta­di­et til eva­lu­e­ring av prosjektet
med hen­syn på rea­li­ser­te ver­di­er. Det­te er tett inte­grer­te pro­ses­ser. Vi har valgt å defi­ne­re det som uli­ke tjenesteområder:

Innovasjon

Kon­ver­gen­sen mel­lom Tele­com, IKT og Media kom­mer inn på uli­ke ste­der i verdi­kje­den. På grunn av det­te tvin­ges mar­keds­ak­tø­re­ne til å rede­fi­ne­re sine for­ret­nings­mes­si­ge stra­te­gi­er i takt med at både tje­nes­ter og mar­ke­der skif­ter karak­ter. For­ret­nings­mo­del­le­ne må end­res og inn­tekts­strøm­me­ne tar nye vei­er. Model­le­ne som fun­ger­te utmer­ket tid­li­ge­re i en bran­sje kan nå imple­men­te­res som en kom­po­nent i en annen. Ver­di­ene lig­ger i kunn­ska­pen om de for­skjel­li­ge bransjene.

Intech til­byr råd­giv­ning innen for­ret­nings­ut­vik­ling og inno­va­sjon, og har erfa­ring fra føl­gen­de områder:

 • Inno­va­sjon
 • Plan­leg­ging og utvik­ling av forretningsmodeller
 • Leder­støt­te
 • Stra­tegi­ut­vik­ling, inves­te­rings­ana­ly­ser og investeringsestimater
 • Utar­bei­del­se av beslutningsmodeller
 • Verdi­vur­de­ring / due diligence

Go to top

Kravhåndtering

Intech til­byr råd­gi­ven­de tje­nes­ter for anskaf­fel­ser, krav­hånd­te­ring og test. Det fin­nes en rek­ke eksemp­ler på pro­sjek­ter som fei­ler av uli­ke årsa­ker, men kundcupens og leve­ran­dø­rens evne til å kom­mu­ni­se­re dan­ner ofte det avgjø­ren­de utgangs­punkt for suk­sess eller fias­ko. Det er kun­dens ansvar å sør­ge for at kra­ve­ne er utve­ty­dig defi­nert og at de kan for­stås av uten­for­stå­en­de. Leve­ran­dø­rens ansvar er å sør­ge for at kra­ve­ne blir for­stått og søke klar­het der­som kra­ve­ne ikke gir enty­dig mening. I stør­re anskaf­fel­ser og pro­sjek­ter er det man­ge aktø­rer og det fører til økt kom­plek­si­tet og stør­re krav til spor­bar­het i kra­ve­nes opp­rin­nel­se, end­rin­ger og avhen­gig­he­ter. Det­te utford­rer evnen til å kom­mu­ni­se­re tilstrekkelig.

Intech er for­ret­nings­part­ner og ser­ti­fi­sert på det mar­keds­le­den­de krav­hånd­te­rings­verk­tøy­et IBM Ratio­nal DOORS og på Pola­rion. Pola­rion har fle­re paten­ter­te tek­no­lo­gi­er som effek­ti­vi­se­rer fle­re av pro­ses­se­ne rela­tert til etab­le­ring av krav­data­base, kom­mu­ni­ka­sjon med inter­es­sen­ter og ana­ly­se av kon­se­kven­ser ved nedringer.

Vi har god erfa­ring med anven­del­se av den­ne type pro­gram­vare i uli­ke nors­ke bransjer.

Hva er fokus på krav­hånd­te­ring i anskaffelser?

 • Økt kon­troll av end­rin­ger i krav­spe­si­fi­ka­sjo­ner fra både kun­dens og leve­ran­dø­rens side
 • Sør­ge for at nød­ven­di­ge avkla­rin­ger er gjort tid­lig i anskaffelsen
 • Ras­ke­re kart­leg­ging av kon­se­kven­ser ved end­ring av krav
 • Redu­se­re risi­ko for mer­kost­na­der og for­sin­kel­ser, spe­si­elt i rea­li­se­rings­fa­sen av anskaffelsen
 • Kon­troll på hvem som har end­ret hvil­ke data, samt økt kon­troll på revi­sjo­ner av kravdata
 • Bed­re sam­ar­beid gir økt effektivisering

Intech til­byr også kurs innen kravhåndtering.

Systems Engineering

Sys­tems Engi­neer­ing går tett sam­men med krav­hånd­te­ring, og er et inter­di­si­pli­nært fag­om­rå­de som hand­ler om å utvik­le og hånd­te­re kom­plek­se sys­te­mer gjen­nom alle livs­fa­ser, fra idé, via utvik­ling og pro­duk­sjon til bruk, ved­li­ke­hold og utfa­sing. Vik­ti­ge deler av Intech sin anven­del­se av Sys­tems Engi­neer­ing er godt sam­ar­beid mel­lom de uli­ke fag­mil­jø­ene, god kom­mu­ni­ka­sjon, og en frem­gangs­måte for å ta frem kom­plek­se sys­te­mer hvor et bredt spek­ter av fag­om­rå­der er nød­ven­dig i utvik­lin­gen. Det­te betyr ofte at sys­te­m­in­ge­ni­ø­rer fra Intech vil gå inn som del av tek­nisk ledel­se i et pro­sjekt, og vil ta ansvar for å få frem gode løs­nin­ger som til­freds­stil­ler kra­ve­ne. Eksemp­ler på verk­tøy som tas i bruk er:

Sys­tems Engi­neer­ing Concept®

Sys­tem­ar­ki­tek­tur

Sys­tem­mo­del­le­ring (ofte i form av en SysML-modell)

Sys­tem­ana­ly­se

Sik­ker­hets- og pålitelighetsanalyser

Det­te betyr at disi­pli­ner som krav­hånd­te­ring, sik­ker­het og påli­te­lig­het ofte går inn som del av Sys­tems Engi­neer­ing. Selv om dis­se også kan utfø­res som fritt­stå­en­de akti­vi­te­ter vil det gi sto­re for­de­ler å få dem inn under en sam­let para­ply, da det vil for­bed­re kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom for eksem­pel ana­ly­ti­ker­ne som utfø­rer ana­ly­ser, og inge­ni­ø­re­ne som utvik­ler pro­duk­te­ne, og på den måten føre til bed­re kva­li­tet både på ana­ly­se og produkt.

Ledelse

Nes­ten alle Intechs opp­drag er rela­tert til pro­sjek­ter og alle våre kon­su­len­ter har kunn­skap og erfa­ring fra uli­ke rol­ler innen pro­sjekt­virk­som­het, bl.a.:

 • Pro­sjekt­plan­leg­gingLede
 • Pro­sjekt­le­del­se
 • Øko­nomi­sty­ring
 • Virk­som­hets­sty­ring
 • Mana­ge­ment for hire

Intech har, gjen­nom sin lan­ge erfa­ring innen pro­sjekt­virk­som­het, utvik­let et eget ram­me­verk for pro­sjekt­le­del­se og pro­sjekt­sty­ring. Ram­me­ver­ket er en sam­ling av meto­der og tek­nik­ker for plan­leg­ging, opp­føl­ging og ledel­se av pro­sjek­ter, og er en ”verk­tøy­kas­se” for både pro­sjekt­le­de­re, pro­sjekt­ei­ere og pro­sjekt­del­ta­ke­re. Den­ne base­rer seg på aner­kjen­te pro­sjekt­me­to­der og har som mål­set­ning å «lose» pro­sjek­tet trygt i mål mens man hol­der fokus på de for­ret­nings­mes­sig vik­tigs­te para­me­ter­ne; opp­nå­el­se av for­ven­te­de resul­ta­ter, dek­ke alle defi­ner­te krav og hol­de kost­na­der og tid for pro­sjek­tet under kontroll.

Vi kan til­by pro­sjekt­le­der­ne som er ser­ti­fi­sert i hen­hold til Prince2, PMI, IPMA og SCRUM.

Ram­me­ver­ket sik­rer en enhet­lig for­stå­el­se og til­nær­ming til pro­sjekt­sty­ring og det leg­ges bety­de­lig vekt på utveks­ling av erfa­rin­ger som kom­mer kun­den til­gode gjen­nom oppdraget.

Ram­me­ver­ket sik­rer en enhet­lig for­stå­el­se og til­nær­ming til pro­sjekt­sty­ring og det leg­ges bety­de­lig vekt på utveks­ling av erfa­rin­ger som kom­mer kun­den til gode gjen­nom oppdraget.

Anskaffelse

Sto­re anskaf­fel­ses­pro­sjek­ter byr på man­ge utford­rin­ger. Sli­ke pro­sjek­ter spen­ner som regel over man­ge fag­di­si­pli­ner – fra dypt nede i tek­no­lo­gi­en til avtale­mes­si­ge og juri­dis­ke forhold.

Intechs kon­su­len­ter har lang erfa­ring innen ledel­se og råd­giv­ning i for­bin­del­se med man­ge typer anskaf­fel­ses­pro­sjek­ter. Det­te gjel­der såvel innen offent­lig som pri­vat sektor.

Våre kon­su­len­ter kan inne­ha rol­len som pro­sjekt­le­der eller assis­te­re under hele anskaf­fel­ses­pro­ses­sen, helt fra utar­bei­del­se av spe­si­fi­ka­sjo­ner, fore­spør­sel og eva­lu­e­ring av til­bud til fer­dig tes­tet og god­kjent leveranse.

Innen­for anskaf­fel­ser har Intech kom­pe­tan­se på føl­gen­de områder:

 • Anskaf­fel­ses-lov­giv­ning og ‑regel­verk
 • Anskaf­fel­ses­stra­te­gi
 • Krav­hånd­te­ring og spesifikasjoner
 • Kom­mer­si­ell anskaffelses-dokumentasjon
 • Anbuds­eva­lu­e­ring
 • Kon­trakts­for­hand­lin­ger
 • End­rings­hånd­te­ring
 • Pro­sjekt­opp­føl­ging
 • Leve­ran­dør­hånd­te­ring
 • Aksep­tan­se- og godkjennelsestesting

Idriftsettelse

Kon­ver­gen­sen av Telecom‑, IKT- og Media­seg­men­te­ne vil få inn­fly­tel­se på mar­keds­sam­men­set­nin­gen og der­for også den inter­ne orga­ni­se­rin­gen av bedrif­te­ne. Når etab­ler­te pro­dukt­mar­ke­der end­res, må man også, for å opp­rett­hol­de egen kon­kur­ranse­kraft, end­re egen struk­tur og kompetanseprofil.

Innen­for Ope­ra­sjo­nell plan­leg­ging kan Intech tilby:

 • Utvik­ling av ope­ra­sjo­nel­le model­ler (orga­ni­se­ring, pro­ses­ser og prosedyrer)
 • Utar­bei­del­se av drifts­ma­nua­ler og imple­men­te­ring av rutiner
 • Re-engi­neer­ing (opti­ma­li­se­ring og effek­ti­vi­se­ring) av orga­ni­sa­sjo­ner og prosesser

Realisere gevinstRealisere

Et pro­sjekt er en arbeids­form som bru­kes for å nå et mål. Det vik­tigs­te med et pro­sjekt er at det skal være til nyt­te og gi gevins­ter. Dess­ver­re er det slik i dag at svært man­ge pro­sjek­tet ikke opp­når, eller ikke kan doku­men­te­re gevins­ter. Gevinstre­a­li­se­ring kre­ver sys­te­ma­tisk opp­føl­ging gjen­nom hele pro­sjek­tet i form av gode ana­ly­ser i for­kant, kon­kre­te og mål­ba­re krav og pla­ner for opp­føl­ging av gevins­ter under­veis og i etter­kant av prosjektet.

Gevinstre­a­li­se­rin­gen påbe­gyn­nes alle­re­de i kon­sept­fa­sen av et pro­sjekt, der for­ven­te­de og øns­ke­de gevins­ter kart­leg­ges og leg­ges inn i kra­ve­ne som utar­bei­des for pro­sjek­tet. Gevinst­fo­ku­set må føl­ge pro­sjek­tet gjen­nom hele pro­sjek­tets leve­tid, vide­re inn i orga­ni­sa­sjo­nen når leve­ran­se­ne mot­tas og gevins­te­ne skal hen­tes ut. End­rin­ger som skjer gjen­nom pro­sjek­tets leve­tid må knyt­tes til krav/behov som satt for pro­sjek­tet og man må kun­ne spo­re alle end­rin­ger mot opp­rin­ne­li­ge krav for ikke å mis­te fokus på gevins­te­ne som skal høs­tes fra prosjektet.

Intech har lang erfa­ring i ledel­se av stør­re og mind­re pro­sjek­ter med fokus på rea­li­sert gevinst. Vi bru­ker uli­ke verk­tøy som gir støt­te til krav­hånd­te­ring, spo­ring og opp­føl­ging frem mot ana­ly­se av rea­li­sert gevinst. Intech er ser­ti­fi­sert på og har erfa­ring med de to mar­keds­le­den­de verk­tøy­ene på det­te områ­det; Pola­rion og IBM Ratio­nal DOORS.

Regulatoriske forhold

I dag har vi blant annet kring­kas­tings­lo­ven, tele­lo­ven, kon­kur­ranse­lo­ven, film- og video­gram­lo­ven og ånds­verk­lo­ven og for ikke å glem­me, kring­kas­tings­for­skrif­ten, tele­for­skrif­ten, num­mer­for­skrif­ten og teletorgforskriften.

Lov­ver­ket føl­ger i det vesent­ligs­te EUs regu­le­ring som Nor­ge er for­plik­tet til å gjen­nom­føre gjen­nom EØS avta­len, men den tek­no­lo­gis­ke kon­ver­ge­rin­gen ska­per et behov for å se på regu­le­rin­gen av nye og tra­di­sjo­nel­le infor­ma­sjons­tje­nes­ter på nytt. I dag er det et skil­le med hen­syn til regu­la­to­ris­ke struk­tu­rer, ‑insti­tu­sjo­ner og lov­giv­ning, mel­lom tele- og kring­kas­tings­virk­som­het på den ene siden og data­virk­som­het på den and­re. Når telekom‑, IT- og media­sek­to­re­ne nå får en fel­les basis i digi­tal­tek­no­lo­gi­en, kan det­te med­føre sto­re end­rin­ger i regel­ver­ket som ved­rø­rer dis­se sek­to­re­ne spesielt.

Intech har lang erfa­ring med opp­drag for bl.a.  Post- tele­til­sy­net og våre kon­su­len­ter har der­for god kjenn­skap til gjel­den­de lover og for­skrif­ter for elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon. Intechs kon­su­len­ter vil bl.a. kun­ne yte tje­nes­ter i for­bin­del­se med:

 • Lisens­søk­na­der
 • Lisense­va­lu­e­rin­ger
 • Bistand i for­bin­del­se med rettstvister
 • Kring­kas­tings­lo­ven, kon­kur­ranse­lo­ven, film- og video­gram­lo­ven og ånds­verk­lo­ven og til­hø­ren­de for­skrif­ter vil også kun­ne være av betyd­ning for deler av IKT området.

 

Industriområder

Vi ret­ter våre tje­nes­ter og kom­pe­tan­ser blant annet mot føl­gen­de industriområder

Samferdsel / Jernbane

Intech har lang erfa­ring innen­for sig­nal og kom­mu­ni­ka­sjons­løs­nin­ger innen jerne­bane­sek­to­ren. Intech har fle­re ram­me­av­ta­ler mot sto­re aktø­rer innen­for jernbanesegmentet.

Kringkasting / Media

Intech har vært enga­sjert i utar­bei­del­se av tek­nisk, funk­sjo­nell og ope­ra­sjo­nell krav­do­ku­men­ta­sjon for det digi­ta­le bakke­net­tet i Norge.

Forsvar

Intech har gjen­nom en peri­ode på mer enn 25 år levert råd­giv­nings­tje­nes­ter i form av pro­sjekt­le­del­se og pro­sjekt­as­si­stan­se til fle­re avde­lin­ger i For­sva­ret, først og fremst For­sva­rets logis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon samt Forsvarsbygg.

Samfunnskritisk informasjonsinfrastruktur

Intech har vært involvert i en rek­ke stør­re pro­sjek­ter både i Nor­ge og inte­na­sjo­nalt. Vi har bred kom­pe­tan­se innen nød­nett­stan­dar­der som TETRA og har vært enga­sjert i nød­nett­ut­byg­ging i fle­re land.

Olje og Gass / Offshore

Intechs har vært enga­sjert i en rek­ke utbyg­gings­pro­sjek­ter i olje- og gass-sek­to­ren. Intech har vært involvert i alle faser av et utbyg­gings­pro­sjekt fra gjen­nom­før­bar­hets­stu­di­er, utar­bei­del­se av detal­jer­te design og spe­si­fi­ka­sjo­ner, anbuds­eva­lu­e­ring, anskaf­fel­se, opp­føl­ging og over­ta­kel­se av systemer.