Kollsnes

Ser­ti­fi­se­ring i REQB (Require­ment Engi­neer­ing Qua­li­fi­ca­tions Board) er et kva­li­tets­stem­pel på din kom­pe­tan­se innen fag­om­rå­det krav­hånd­te­ring. Ser­ti­fi­se­rin­gen gir deg verk­tøy for din akti­ve ledel­se eller bidrag i utvik­lin­gen av krav i din virksomhet.

Kor­rek­te og vel­de­fi­ner­te krav er avgjø­ren­de for kva­li­te­ten på leve­ran­se­ne i pro­sjek­ter. REQB er en inter­na­sjo­nal stan­dard for krav­hånd­te­ring og gir en kurs­plan innen fagemnet.

Vi har gle­den av å være de førs­te som kan til­by ser­ti­fi­se­rings­test til REQB® Cer­ti­fied Pro­fes­sio­nal for Require­ments Engi­neer­ing i Norge.

Den­ne tes­ten er fri­vil­lig og ikke inklu­dert i kurs­pri­sen. Pris for ser­ti­fi­se­ring er kr. 2500 eks. mva for kurs­del­ta­ge­re. Pris for and­re del­ta­ger er kr. 3000 eks. mva.

 

Trykk på bil­de for kursbrosjyre

Etter kur­set skal du kunne:
— For­stå og anven­de uli­ke meto­dik­ker for iden­ti­fi­se­ring og spe­si­fi­se­ring av krav
— Ana­ly­se­re krav samt kva­li­tets­sik­re krav og prosesser
— For­stå rol­ler og ansvar i prosessen
— Skri­ve en krav­ser­ti­fi­se­ring for REQB

For hvem?
— Kur­set pas­ser deg som vil inn­le­de, for­bed­re eller få en ser­ti­fi­se­ring som aner­kjen­nel­se på din kom­pe­tan­se innen fag­om­rå­det kravhåndtering

Nivå og forkunnskaper:
— Ingen for­kunn­ska­per. Tid­li­ge­re erfa­ring innen krav­hånd­te­ring eller utvik­lings­pro­ses­ser kan gjø­re det let­te­re å rela­te­re kur­sets inn­hold til fak­tis­ke utford­rin­ger i arbeidslivet.

Opp­legg:
— Kur­set byg­ger på et opp­legg med kom­bi­na­sjon av teo­re­tisk gjen­nom­gang, gruppe­dis­ku­sjo­ner og prak­tis­ke øvelser.
— Kur­set under­vi­ses på engelsk.
— Kurs­ma­te­ria­let og ser­ti­fi­se­rings­tes­ten er på engelsk.

Kur­set leve­res i sam­ar­beid med vår part­ner Konsultbolag1 som har lang erfa­ring innen krav, test og kva­li­tets­ar­beid i Sve­ri­ge og som utdan­ner fle­re hund­re per­soner innen tema­ene årlig.

Praktisk informasjon:

Kurs­sted: Bil­ling­stad­slet­ta 25, Asker
Varig­het: 2 dager
Tids­punkt: På forespørsel.
Språk: Engelsk
Pris: kr. 13.000
Til­legg for ser­ti­fi­se­ring: kr. 3.000
Der­som du kun øns­ker å ta ser­ti­fi­se­rings­ek­sa­men kos­ter det kr. 3.000. Kon­takt oss i så fall på kurs@intech.no

 Se kurs­til­bud i pdf-for­mat her.

For forespørsel om kurs, fyll ut skjemaet under

    Påkrev­de felt er mar­kert med * 

    Ditt navn*: E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

    Fore­spør­sel om kurs: