Kurs i Effektiv Kravhåndtering

Kollsnes

Rik­ti­ge og tyde­li­ge krav er en forutset­ning for kva­li­ta­tiv leve­ran­se i et pro­sjekt. Tross det­te er kra­v­ar­bei­det ofte lavt prio­ri­tert. Det­te kur­set gir deg nyt­ti­ge verk­tøy for å spe­si­fi­se­re, doku­men­te­re, spo­re og veri­fi­se­re krav.

Kva­li­te­ten på kra­ve­ne bestem­mer kva­li­te­ten på leve­ran­sen. Der­for skal vi tid­lig ta kon­troll over kra­ve­ne i prosjektet.

Kost­na­de­ne ved å ret­te feil grun­net dår­li­ge krav sene­re i pro­sjek­tet eller etter leve­ran­se  er doku­men­tert svært høye. Man­gel­full krav­hånd­te­ring viser seg som den vik­tigs­te årsa­ken (37%) til at utvik­lings­pro­sjek­ter får pro­ble­mer og sto­re kon­se­kven­ser (kil­de: Stan­dish CHAOS-rap­port, 2009).

End­rin­ger i krav er en natur­lig pro­sess, der­for er kom­mu­ni­ka­sjon meget vik­tig. Spor­bar­het mel­lom uli­ke krav sik­rer en påli­te­lig end­rings­hånd­te­ring. Det­te kur­set lærer deg å skil­le mel­lom pro­blem og løs­ning, og å bry­te ned krav på rik­tig nivå. Krav­skri­ving, spor­bar­het og doku­men­ta­sjon er sen­tra­le begreper.

Etter dette kurset skal du kunne:

Trykk på bil­det for kursbrosjyre

-          Vel­ge rik­ti­ge tek­nik­ker og metoder

-          Sam­le inn og skri­ve krav

-          Spo­re krav

-          Doku­men­te­re krav

For nær­me­re beskri­vel­se av kur­set, se kursbrosjyren.

For hvem:

Kur­set er ret­tet mot alle som arbei­der med kra­v­ar­beid i for­bin­del­se med stør­re anskaf­fel­ser eller utvik­lings­pro­sjek­ter. Rol­le­ne kan være fra pro­sjekt­le­de­re til inn­kjø­pe­re, kva­li­tets­an­svar­li­ge, sys­tem­ar­ki­tek­ter og alle som har inter­es­se av og behov for kravhåndtering.

Opplegg:

Kur­set byg­ger på et opp­legg med kom­bi­na­sjon av teo­re­tisk gjen­nom­gang, gruppe­dis­ku­sjo­ner og prak­tis­ke øvel­ser. Ved å bidra med dine kon­kre­te erfa­rin­ger får du bed­re for­stå­el­se av kon­sep­te­ne som kur­set base­res på.

Kur­set leve­res i sam­ar­beid med vår part­ner Konsultbolag1 som har lang erfa­ring innen krav‑, test- og kva­li­tets­ar­beid i Sve­ri­ge og utdan­ner årlig fle­re hund­re per­soner innen dis­se temaene.

chris_hofstetter_ps

Leder for kur­set er Chris Hofstet­ter fra vår sam­ar­beids­part­ner Konsultbolag1. Til dag­lig er han direk­tør for Konsultbolag1 Utbild­ning og har siden han kom til Sve­ri­ge i 1998 vært enga­sjert i krav­hånd­te­ring, anskaf­fel­ser, pro­sjekt­le­del­se og test. Hans mot­to er “Krav­hånd­te­ring og test er to sider av sam­me mynt”.

Chris er opp­rin­ne­lig ame­ri­kansk, men snak­ker fly­ten­de svensk. Siden kurs­ma­te­ria­let er på engelsk vil kurs­språ­ket være engelsk. Dia­log med kurs­hol­der og gruppe­øvin­ger er på norsk.

Kur­set kan føl­ges opp med et kurs som leder til ser­ti­fi­se­ring innen krav­hånd­te­ring REQB.

Praktisk informasjon:

Kurs­sted: Bil­ling­stad­slet­ta 25, Asker
Varig­het: 2 dager
Tids­punkt: på forespørsel
Pris: kr. 13.000 
Pri­sen inklu­de­rer lunsj, samt kurs­ma­te­ri­ell til en ver­di av kr. 1.000,-
Rabatt for fle­re del­ta­ge­re fra sam­me selskap.
Kurs­do­ku­men­ta­sjon og kurs­språk er på engelsk.
Alle del­ta­ke­re får kurs­be­vis etter endt kursgjennomføring.

 Se kurs­til­bud i pdf-for­mat her.

For spør­mål om kur­set kon­takt oss på kurs@intech.no eller 6698 3300.

For påmelding, fyll ut skjemaet under

  Påkrev­de felt er mar­kert med * 

  Ditt navn*: E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

  Gate­adres­se*: Post­num­mer*: Poststed*: 

  Kom­men­ta­rer eller spe­si­el­le behov som glu­ten­fri mat, aller­gi­er etc.: 

  Fak­tu­ra­adres­se det sam­me som min adresse

  Fak­tu­ra­adres­se: Post­num­mer Poststed:

  Jeg aksep­te­rer vilkårene