Digitalisering av industristandarder for import til kravverktøy

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der er nå et fak­tum. Import av stan­dar­der til krav­verk­tøy som blant annet Pola­rion, DOORS, Crad­le er tilgjengelig!

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der har vært et pro­blem­om­rå­de for man­ge orga­ni­sa­sjo­ner i for­bin­del­se med inn­fø­ring av krav­hånd­te­rings­verk­tøy.
Mye tid har vært brukt på å kon­ver­te­re stan­dar­de­ne til et for­mat som krav­verk­tøy­ene kan impor­te­re og kva­li­te­ten på infor­ma­sjo­nen har vært vans­ke­lig å veri­fi­se­re.
I til­legg er det ikke sik­kert at orga­ni­sa­sjo­ne­ne som gjør det­te er klar over at det er brudd på ret­tig­he­te­ne for bruk av standardene. 

Vi kan meg gle­de for­tel­le at den­ne tiden nå er for­bi.
Stan­dard Nor­ge til­byr nå NORSOK og and­re stan­dar­der på XML for­mat. Det­te gir et data­grunn­lag basert på indu­stri­stan­dar­de­ne slik de fin­nes på PDF for­mat, men ned­brutt på uli­ke infor­ma­sjons­klas­ser.
Intech har utvik­let en kon­ver­te­rings­me­ka­nis­me som gjør at stan­dar­de­ne kan impor­te­res til de fles­te krav­hånd­te­rings­verk­tøy i markedet.

Utviklingsprosjekt

Indu­stri­stan­dar­der på XML for­mat fra Stan­dard Nor­ge har blant annet vært benyt­tet i et for­pro­sjekt gjen­nom Energy Val­ley og støt­tet av Inno­va­sjon Nor­ge med tit­te­len: “Digi­ta­li­se­ring og imple­men­ta­sjon av indu­stri­stan­dar­der og for­ma­ter for kravspesifikasjoner”.


Det­te pro­sjek­tet had­de som for­mål å vur­de­re vide­re mulig­he­ter for utveks­ling og inte­gra­sjon mel­lom uli­ke verk­tøy i et utvik­lings­pro­sjekt som vist i figu­ren under.

Digitalisering av industristandard
Figu­ren viser utveks­lin­gen av infor­ma­sjon mel­lom uli­ke verk­tøy og standarder

Figu­ren viser infor­ma­sjons­ut­veks­lin­gen mel­lom uli­ke sys­te­mer i et utvik­lings­pro­sjekt. Pro­sjek­tet var inn­delt i 4 arbeidspakker:

  1. Kon­ver­te­ring av indu­stri­stan­dard på NISO XML for­mat til et for­mat som kan impor­te­res i kravverktøy
  2. Import av indu­stri­stan­dard til kravverktøy.
  3. Map­ping av infor­ma­sjon for utveks­ling av data mel­lom krav­verk­tøy og pro­dukt datamodell
  4. Utveks­ling av infor­ma­sjo­nen med design­verk­tøy som PLM og CAD.

Resultater

Pro­sjek­tet ble utført i sam­ar­beid med Jot­ne EMP Tech­no­lo­gy og i dia­log med leden­de orga­ni­sa­sjo­ner i industrien.

Resul­ta­te­ne fra pro­sjek­tet vis­te at XML for­ma­tet som til­bys fra Stan­dard Nor­ge lar seg impor­te­re til alle tre krav­verk­tøy som ble tes­tet i pro­sjek­tet etter en kon­ver­te­ring til ReqIF — et utveks­lings­for­mat utvik­let av indu­stri­en og ved­li­ke­holdt av Open Mana­ge­ment Group. For import til krav­verk­tøy­et utvik­let Intech et XML sty­les­he­et som kon­ver­te­rer infor­ma­sjo­nen til Reqif. Reqif ble også benyt­tet for utveks­ling med pro­dukt­mo­dell etter en kon­ver­te­ring til ISO 10303, ”Indu­stri­al auto­ma­tion sys­tems and inte­gra­tion — Pro­duct data repre­sen­ta­tion and exchange”. 

Konklusjon

Pro­sjek­tet kon­klu­der­te med at Pin­du­stri­stan­dar­der lar seg impor­te­re til krav­hånd­te­rings­verk­tøy på en måte som gjør at enkelt­krav i stan­dar­den kan kob­les til sys­tem­krav i desig­net. Infor­ma­sjons­mo­del­len fra krav­hånd­te­rings­verk­tøy­et kan utveks­les med engi­neer­ing verk­tøy gjen­nom til­gjen­ge­li­ge utvekslingsformater.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.