Seminar i kravhåndtering Olje og Gass

Tors­dag 07.06.2018 invi­ter­te Equi­nor, Sie­mens og Intech olje og gass­bran­sjen til et semi­nar knyt­tet til krav­hånd­te­ring i bransjen.

Et full­teg­net møte­rom med repre­sen­tan­ter fra til sam­men 14 orga­ni­sa­sjo­ner møt­tes til åpen og god utveks­ling av erfa­rin­ger og ide­er knyt­tet til krav­hånd­te­ring i stør­re tek­nis­ke pro­sjek­ter. I til­legg til orga­ni­sa­sjo­ner knyt­tet til olje og gass­bran­sjen, del­tok det repre­sen­tan­ter for områ­der for­svar og samferdsel.

Pre­sen­ta­sjo­ne­ne fra semi­na­ret kan las­tes ned her.
(Pass­ord fås ved hen­ven­del­se til intech@intech.no)

Intro­duk­sjon med inn­blikk i krav­for­valt­ning i uli­ke indu­stri­er — Rune Lægreid og Todd Wohling, Intech
Kravhånd­teringsverktøy få struk­tu­re­re og redu­se­re dokumentasjons­volum — Tor­leif Salt­vedt Equinor
Sam­hand­ling ved bruk av uli­ke verk­tøy i utvik­lings­pro­sjekt — Jørn Arild Hen­num og Lin­da Pla­terink, Avinor
Hvil­ke fak­to­rer er vik­ti­ge for bruk av digi­ta­le krav — Kir­sten Hel­le, Anne Marit Roland, TechnipFMC
Hvil­ke utfor­din­ger skal løses/avhjelpes — Ing­vild Syv­ert­sen, Aker Solutions
Indu­stri­stan­dar­der digi­talt — Hel­ge Olsen, Stan­dard Norge
Effek­tiv utveks­ling av krav­spe­si­fi­ka­sjo­ner — Tor­leif Salt­vedt, Equinor
Frem­tids­vi­sjon: Hva kan vi få ut av Z‑TI pro­sjek­tet — Bjørn Ber­li, EPIM
Del­ta­ger­lis­te Semi­nar Krav­hånd­te­ring 07.06.2018

 

 

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.