Intech skal levere til Forsvaret

Computerworld 13.11.2015
CW.no 13.11.2015:
Intech skal hjel­pe for­sva­ret med til­rette­leg­ge for opp­drag i NATO regi.
Gjen­nom inves­te­rings­pro­gram­met NATO Security Invest­ment Pro­gram­me (NSIP) gjen­nom­fø­rer NATO årlig pro­sjek­ter for omlag 700 mil­lio­ner euro. Inves­te­rin­ge­ne skjer pri­mært gjen­nom pro­sjek­ter ledet av en verts­na­sjon. I en presse­mel­ding skri­ver Intech at de skal gi råd innen­for NATO-pro­ses­ser og pro­se­dy­rer for at Nor­ge skal kun­ne vur­de­re og gjen­nom­fø­rer NSIP-prosjekter.

Les mer i Com­pu­ter­world

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.