Polarion Day Nordics

Polarion_Logo_2xVår sam­ar­beids­part­ner Tai­pu­va arran­ge­rer Pola­rion Day Nor­dics 19.04.2016 i Tam­pe­re, Finland.

Her blir det mulig å få høre erfa­rin­ger fra and­re bru­ke­re av Pola­rion og møte utvik­ler­ne av systemet.

På pro­gram­met fin­ner vi Sand­vik som for­tel­ler hvor­dan Pola­rion ALM har bidratt til å effek­ti­vi­se­re arbei­det deres. Hvor­dan de har inte­grert pro­ses­ser rela­tert til krav, end­rin­ger, test, feil­hånd­te­ring og pro­sjekt­le­del­se gjen­nom Polarion.

Wärtsilä vil dele hvor­dan deres Engi­ne Auto­ma­tion avde­ling har end­ret seg i ret­ning av en ALM (Appli­ca­tion Lifecy­cle Mana­ge­ment) løs­ning og har lært på veien.

Jacob Lär­fors fra Emen­da vil demon­stre­re hvor­dan Pola­rion inte­gre­rer mot auto­ma­ti­sert tes­ting (fra Vec­tor­CAST), hvor­dan det kan rap­por­te­res med full his­to­rikk og kob­lin­gen mot kravene.

Til slutt vil Jiri Walek, som er ansvar­lig for pro­dukt­ut­vik­ling i Pola­rion gi noen spen­nen­de tan­ker rundt Sie­mens visjon om hvor­dan ALM and PLM (Pro­duct Lifecy­cle Mana­ge­ment) vil bli tet­te­re inte­grert i framtiden.

For pro­gram og påmel­ding trykk her.

 

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.