Partner med Polarion på programvare for kravhåndtering

Polarion_Logo_2xIntech sig­ner­te i 1. novem­ber 2015 part­ner­skaps­av­ta­le med Pola­rion Soft­ware om mar­keds­fø­ring i Nor­ge av det tys­ke sel­ska­pe­ts pro­gram­vare for krav­hånd­te­ring. I til­legg vil Intech leve­re kon­su­lent­tje­nes­ter knyt­tet til programvaren. 

 

Pola­rion leve­rer det som inter­na­sjo­nalt beteg­nes som Appli­ca­tion Lifecy­cle Mana­ge­ment (ALM) sys­tem. Pro­gram­vare­løs­nin­gen Pola­rion ALM hånd­te­rer krav gjen­nom hele livs­syk­lu­sen fra krav­stil­ling via løs­nings­ut­vik­ling til leve­ring og sene­re videreutvikling.

Pola­rion ALM erstat­ter manu­el­le krav­hånd­te­rings­pro­ses­ser med utstrakt bruk av regne­ark og tekst­be­hand­lings­do­ku­men­ter på fil­ser­ve­re. Sto­re virk­som­he­ter bru­ker enormt med tid på den­ne type manu­ell behandling.

Bedre samhandling og effektivitet

– Å effek­ti­vi­se­re ruti­ne­ne er en tyde­lig, førs­te gevinst. De vir­ke­lig sto­re gevins­te­ne lig­ger imid­ler­tid i mulig­he­te­ne sys­te­met ska­per. Det­te går på å ha full over­sikt for kun­der ved utar­bei­del­se av anbuds­grunn­lag og leve­ran­dø­rer ved utar­bei­del­se av anbud. Vide­re hand­ler det om å iva­re­ta krav i leve­ran­ser og der­med unn­gå tap ved omgjø­ring, feil og for­sin­kel­ser. Sys­te­met gir også full spor­bar­het fra ende til ende i pro­ses­sen, sier dag­lig leder Rune Lægreid i Intech. Han leg­ger til:

– Når man har stål­kon­troll på kra­ve­ne, blir det sam­ti­dig mulig å øke inno­va­sjons­fre­kven­sen, gjø­re inno­va­sjo­ner og leve­rin­ger ras­ke­re, og sam­hand­le enk­le­re med eks­ter­ne inklu­dert kun­der og leverandører.

Partnernettverk

Pola­rion har et glo­balt nett­verk av part­ne­re med uli­ke spe­sia­li­se­rin­ger. Intech går inn i det­te nett­ver­ket basert på lang erfa­ring med krav­hånd­te­ring rela­tert til sto­re utvik­lings- og anskaf­fel­ses­pro­ses­ser — ofte benevnt som Sys­tems Engineering.

Pola­rions part­ner­sjef, Bernd Ben­zin­ger uttal­te i for­bin­del­se med inn­gå­el­sen av part­ner­av­ta­len: “I Pola­rion Soft­ware er set­ter vi stor pris på sam­ar­beids­av­ta­len med Intech. Med Intechs kom­pe­tan­se og erfa­ring knyt­tet til Appli­ca­tion Lifecy­cle Mana­ge­ment og Require­ment Engi­neer­ing pas­ser det per­fekt inn i vår part­ner­stra­te­gi og vi er over­be­vist om at part­ner­ska­pet vil bære fruk­ter umid­del­bart. Vi øns­ker dere hjer­te­lig vel­kom­men i Pola­rion familien.”

For petroleumsindustrien

Som for and­re krav­hånd­te­rings­løs­nin­ger, var utgangs­punk­tet for Pola­rion ALM hånd­te­ring av krav til­knyt­tet pro­gram­vare­ut­vik­ling. Pola­rion har sene­re videre­ut­vik­let løs­nin­gen for bruk også i for­hold til and­re bran­sjer, inklu­dert fly­in­du­stri og bilindustri.

– I Nor­ge ser vi et bety­de­lig poten­sia­le for løs­nin­gen ikke minst i petro­le­ums­in­du­stri­en hvor kra­ve­ne er man­ge og fle­re pro­sjek­ter har opp­levd bud­sjett­sprek­ker på grunn av man­gel­full krav­opp­føl­ging, sier Lægreid.

Kon­su­lent­mil­jø­et i Intech har lang erfa­ring fra råd­giv­ning og prak­tisk gjen­nom­fø­ring av anskaf­fel­ser for både offent­li­ge og pri­va­te opp­drags­gi­ve­re. Krav­hånd­te­ring er en sen­tral del av det­te, og Intech har med tiden utvik­let kom­pe­tan­se også på imple­men­te­ring av krav­hånd­te­rings­sys­te­mer i organisasjoner.

Konsulenttjenester

– Inn­fø­rin­gen av krav­hånd­te­rings­sys­te­mer som det­te, inne­bæ­rer opp­ga­ver for oss til­knyt­tet opp­læ­ring i og imple­men­te­ring av selve sys­te­met. Sam­hand­ling er en vik­tig del av det­te, både internt i virk­som­he­ter og i for­hold til kun­der og leve­ran­dø­rer. Der­for vil det i man­ge til­fel­ler være natur­lig å leve­re en kom­bi­na­sjon av kon­su­lent­tje­nes­ter og Pola­rion ALM-sys­te­met, sier Lægreid.

”Visjonært”

Kon­su­lent­sel­ska­pet Gart­ner har tid­li­ge­re ran­gert Pola­rion Soft­ware som ”visjo­nært”. De beskri­ver det som et verk­tøy med en ster­ke verk­tøy som dek­ker hele livs­syk­lu­sen og det gir mulig­he­ter for spor­bar­het og sam­svar med inter­na­sjo­na­le stan­dar­der som ISO, FDA etc.

Pola­rions verk­tøy er bl.a. god­kjent for ISO 26262 som er en stan­dard funk­sjo­nell sik­ker­het  i bilindustrien.

Skjermbilde 2015-12-29 kl. 12.11.31

ALM fra Polarion:

Alle krav kan følges/spores fra ende til ende.

Ras­ke­re iva­re­ta­kel­se og kon­troll av at krav/standarder etterfølges.

Bidrar til økt utviklings/innovasjonstakt og der­med ras­ke­re markedslansering

100% brow­ser-basert.

Deling/interaksjon med eksterne.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.