Kravhåndtering — Få kontroll på anskaffelsesprosessene

Få kontroll på anskaffelsesprosessene — nedlastbart white paper fra Intech

Effek­tiv krav­hånd­te­ring er et vik­tig suk­sess­kri­te­ri­um for anskaf­fel­ser. God

kravhåndtering

krav­hånd­te­ring er en kva­li­tets­bæ­rer for gjen­nom­fø­ring av anskaffelsesprosjekter.

I for­bin­del­se med kost­nads­over­skri­del­ser eller for­sin­kel­ser i pro­sjek­ter blir det ofte pekt på at leve­ran­dø­ren ikke har for­stått opp­ga­ven godt nok. Hva om det er evnen til å sam­le inn og for­mid­le beho­ve­ne som er årsa­ken til pro­ble­me­ne? Hva om det er bestil­ler­kom­pe­tan­sen det svik­ter på? Det­te whi­te pape­ret tar for seg et kjerne­om­rå­de i det­te pro­blem­kom­plek­set — krav­hånd­te­ring. Hvor­dan sam­le og sys­te­ma­ti­se­re alle krav, sam­men­stil­le kra­ve­ne til et under­lag for leve­ran­dø­rer, føl­ge opp og spo­re end­rin­ger og til slutt veri­fi­se­re at leve­ran­sen dek­ker kra­ve­ne. Whi­te pape­ret gir deg noen tan­ker, meto­der og verk­tøy som kan hjel­pe deg i det­te arbeidet.White pape­ret gir deg noen tan­ker, meto­der og verk­tøy som kan hjel­pe deg i det­te arbeidet.

Doku­men­tet kan las­tes ned her:  Krav­hånd­te­ring — whi­te paper (Pass­ord fås ved hen­ven­del­se til intech@intech.no)

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.