Forsvarsmateriell styrker digital kravhåndtering

For­svars­ma­te­ri­ell land­ka­pa­si­te­ter fma-logo styr­ker kom­pe­tan­sen på digi­tal krav­hånd­te­ring ved å til­de­le Intech kon­trakt innen­for fagområdet.
Intech, med NTNU på laget, fast­slår at et fåtall sto­re virk­som­he­ter ende­lig drar i gang krav­di­gi­ta­li­se­rin­gen. Kon­su­lent­sel­ska­pet mener at pri­sen for digi­tal hånd­te­ring til­sva­rer manu­ell, men at for­skjel­len lig­ger i multi­mil­lion­be­spa­rel­ser og tryg­ge­re prosjektgjennomføring. 

 Noen ting er nes­ten for utro­lig til å være sant. Et eksem­pel er måten krav blir hånd­tert på i sto­re pro­sjek­ter på hundre­talls mil­lio­ner og fle­re mil­li­ar­der kroner.

– Sto­re og små pro­sjek­ter har fun­net vei­en inn i avan­ser­te prosjektplanleggingssystemer

Rune Lægreid

Rune Lægreid

hvor vi er ver­dens­le­den­de i Nor­ge. Men, krav­hånd­te­ring er der pro­sjekt­plan­leg­gin­gen var før; på gule lap­per, emai­ler, pdf-er og regne­ark, sier dag­lig leder Rune Lægreid i kon­su­lent­sel­ska­pet Intech..

Intech har spe­sia­li­sert seg på for­ret­nings­ut­vik­ling, pro­sjekt­le­del­se og fag­eks­per­ti­se rela­tert til anskaf­fel­ser eller end­rin­ger i tek­no­lo­gi og prosesser.

– Vi var inno­va­tø­rer på områ­det da vi for seks år siden etab­ler­te digi­tal krav­hånd­te­ring som for­ret­nings­om­rå­de. Nå rul­ler bal­len, sier Lægreid.

Fra tid­li­ge­re av har Intech Jern­bane­ver­ket på kun­de­lis­ten til­knyt­tet digi­tal krav­hånd­te­ring. Sel­ska­pet har også et kom­pe­tanse­sam­ar­beid med sys­tem­le­ve­ran­dø­ren Pola­rion fra Tysk­land over­for en mar­keds­le­den­de ope­ra­tør på norsk sok­kel. Lægreid for­tel­ler at kom­bi­na­sjon sys­tem og kom­pe­tan­se er sen­tralt, for­di digi­tal krav­hånd­te­ring inne­bæ­rer et nytt tankesett.

Virk­som­he­ter med dår­lig krav­kon­troll hav­ner lett i medias søke­lys. Årsa­ken er bud­sjett­over­skri­del­ser og forsinkelser.

– Det er kost­bart å omgjø­re fysis­ke instal­la­sjo­ner i mil­li­ard­pro­sjek­ter som ikke etter­kom­mer krav. Kra­ve­ne er man­ge og for­skjel­li­ge, og kan være for eksem­pel fra myn­dig­he­ter, eiere og klasse­sel­skap som DNV GL, sier Lægreid.

Gevins­ten er hel­ler ikke bare å unn­gå noe neg­a­tivt som å ikke over­hol­de krav, ikke bli for­sin­ket og ikke måt­te fore­ta kost­ba­re omgjø­rin­ger. Opp­si­den lig­ger i bed­re å sys­te­ma­ti­se­re måter å gjen­nom­føre opp­ga­ver på. Det­te gjør det enk­le­re å gjen­bru­ke erfa­rin­ger og defi­ne­re egen ”best prac­tice”. Resul­tat kan bli bed­re stan­dar­di­se­ring, bed­re effek­ti­vi­tet og høy­ere kvalitet.

– Når digi­tal krav­hånd­te­ring har hengt så len­ge som en moden frukt, kan det skyl­des at virk­som­he­ter kvi­er seg for å inn­føre enda en type sty­rings­sys­tem og kom­pe­tanse­re­gi­me. Kost­na­der kan ikke vær årsa­ken. Manu­ell hånd­te­ring er tid­kre­ven­de og tung­vint. Det fal­ler nep­pe rime­li­ge­re ut enn digi­tal kon­troll, sier han.

For­svars­ma­te­ri­ell land­ka­pa­si­te­ter had­de alle­re­de et digi­talt krav­hånd­te­rings­verk­tøy på plass. Anbuds­kon­kur­ran­sen Intech vant gikk der­for på kom­pe­tan­se og pris. Mål­set­nin­gen er å styr­ke meto­dikk, pro­ses­ser, ret­nings­lin­jer og opp­læ­ring til­knyt­tet bruk av det­te og even­tu­elt nytt verktøy.

Samarbeid

Ceci­lia Haskins

For å vin­ne kon­trak­ten alli­er­te kon­su­lent­sel­ska­pet seg med Ceci­lia Haskins. Hun er første­ama­nu­en­sis i sys­tem­tek­nikk ved NTNU og har job­bet med sys­tem­spe­si­fi­ka­sjo­ner i over 30 år. Haskins er inne­har ser­ti­fi­se­rin­gen Expert Sys­tems Engi­neer­ing Pro­fes­sio­nal (ESEP) som går til fag­folk med doku­men­tert, lang prak­tisk erfa­ring og utøvet lederskap.

– Gode anskaf­fel­ser star­ter i et fugle­per­spek­tiv hvor det er stort hand­lings­rom og hvor kva­li­te­ten avhen­ger av at alle inter­es­sen­ter blir involvert. Men til slutt, etter at per­spek­ti­vet er snev­ret inn fra ørnens rike til noe mer kon­kret, er det inge­ni­ø­re­nes tur. Da skal også alle krav iva­re­tas – krav som kan for­and­re seg under­veis i pro­sjek­tet. Pro­sjekt­stør­rel­sen vokser på alle områ­der, og det aktua­li­se­rer digi­tal krav­hånd­te­ring, sier Haskins.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.