Gammel vane og for mye penger

Teknisk Ukeblad 07.11.2016
av: Lars Taraldsen skjermbilde-2016-11-07-kl-13-59-17

I en artik­kel i tu.no 07.11.2016 blir Rune Lægreid inter­vju­et angå­en­de arbeids­me­to­dikk, doku­men­ta­sjons­meng­de og krav­hånd­te­ring. Utdrag av artik­ke­len er gjen­gitt her. Hele artik­ke­len kan lese på tu.no eller bestil­les len­ger ned på den­ne siden.

Kon­su­lent­sel­ska­pet Intech mener gam­mel vane, høy olje­pris og for mye pen­ger mel­lom hen­de­ne på olje­sel­ska­pe­ne, har gjort at de har blitt hen­gen­de etter i utvik­lin­gen av hvor­dan man hånd­te­rer krav i prosjekter.

Rune Lægreid

Rune Lægreid

– Et klas­sisk eksem­pel er fra en tid til­ba­ke der det i en liten leve­ran­se kos­tet mer med doku­men­ta­sjo­nen i leve­ran­sen, enn leve­ran­sen i seg selv. Slik øns­ker vi å unn­gå, sier dag­lig leder Rune Lægreid i Intech .

De leve­rer tje­nes­ter som gjør det let­te­re å hol­de over­sikt over spe­si­fik­ke krav i et pro­sjekt og hvor­dan end­rin­ger av kra­ve­ne påvir­ker and­re krav i prosjektet.

– Fort­satt bru­kes det svært mye Excel-ark, Word-doku­men­ter og PDF i for­bin­del­se med krav­spe­si­fi­ka­sjo­ner. Det­te er vel­dig flatt, med lite eller ingen inter­ak­ti­vi­tet, og tar mye mer tid og pen­ger enn med et ordent­lig digi­talt sys­tem, sier Lægreid.

Bekrefter utfordringen

Utford­rin­gen er i høy­es­te grad reell. Tek­nisk Uke­blad har tid­li­ge­re skre­vet at indu­stri­en har opp­levd sto­re kost­nads­øk­nin­ger på grunn av over­spe­si­fi­se­ring av krav. Olje­in­du­stri­ens bran­sje­or­ga­ni­sa­sjon Norsk olje og gass bekref­ter også for Tek­nisk Uke­blad at det både er og har vært utford­rin­ger knyt­tet til dette.

– Ja, det har vært og er fort­satt noen utford­rin­ger knyt­tet til doku­men­ta­sjons­krav. Det­te er noe nærin­gen arbei­der med for å sik­re at man har nød­ven­dig doku­men­ta­sjon til­gjen­ge­lig og at man sam­ti­dig unn­går unø­di­ge doku­men­ta­sjons­krav, iføl­ge infor­ma­sjons­sjef Mai­ken Ree.

Hun sier at det er sli­ke løs­nin­ger som er fasiten.

– Gode digi­ta­le og bru­ker­venn­li­ge løs­nin­ger er ret­nin­gen vi må beve­ge oss i her. Det­te er noe nærin­gen øns­ker vel­kom­men, iføl­ge Ree.

I alle pro­sjek­ter av en viss stør­rel­se er det nem­lig krav til de aller fles­te kom­po­nen­ter, og deres egen­ska­per. Spørs­må­let er hvor detal­jer­te kra­ve­ne skal være.

Les hele artik­ke­len på tu.no eller bestil­les her:

    Øns­ker ikke å bli kontaktet

     

    Relaterte innlegg

    Kommentar feltet er stengt.