Bestillerkompetanse og Innovasjon — Teknisk Ukeblad 19.09.2013

Intech Banner ver4

Offent­li­ge pro­sjek­ter kan også leg­ge til ret­te for at man i pro­sjek­tet utvik­ler nye løs­nin­ger ved at par­te­ne kom­mer sam­men tid­lig og bru­ker sin kunn­skap og kom­pe­tan­se til å ska­pe noe nytt. Her er «bestil­ler­kom­pe­tan­se» et stikkord.

Det er vik­tig at den som får opp­dra­get ikke hem­mes av et anbud som bærer preg av at løs­nin­gen alle­re­de er utpekt (fer­dig­de­fi­nert anbud). De må få et mulig­hets­rom som gjør at de kan utvik­le og imple­men­te­re nye løs­nin­ger. Erfa­rin­gen er at sam­ar­beid mel­lom inn­kjø­pe­re og leve­ran­dø­rer i en tid­lig fase i inn­kjøps­pro­ses­sen ska­per gode vil­kår for inno­va­sjon. Resul­tat av godt sam­ar­beid i tid­lig fase vil gi bestil­ler mulig­het til å tyde­lig­gjø­re beho­vet ytter­li­ge­re gjen­nom revi­dert krav­tekst, og der­av gi leve­ran­dø­ren økt for­stå­el­se av bestil­lers behov. Det­te gjel­der ikke bare i bygg- og anleggs­pro­sjek­ter, men gene­relt i alle innkjøpsprosesser.

samhandling i tidligfaseBestil­ler­kom­pe­tan­se er bestil­lers for­stå­el­se av hele det­te kon­sep­tet i gjen­nom­fø­rin­gen av anskaffelsen.

Se Intechs sis­te Whi­te Paper om krav­hånd­te­ring under publikasjoner.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.