Bredt anbudsperspektiv

Gode anskaffelser starter i fugleperspektiv

Start ut med bre­dest mulig per­spek­tiv og alle løs­nings­rom åpne på for­skjel­li­ge nivå­er i pro­ses­sen. Sam­men med involve­ring av alle inter­es­sen­ter er det­te nøk­ke­len til suk­sess med anskaf­fel­ser.  – Still deg lengst mulig unna før du zoo­mer inn på opp­ga­ven og lar inge­ni­ø­re­ne fullføre. 

Det sier første­ama­nu­en­sis i sys­tem­tek­nikk Ceci­lia Haskins ved NTNU.

Haskins har job­bet med sys­tem­spe­si­fi­ka­sjo­ner i over 30 år og er hun ser­ti­fi­sert som Expert Sys­tems Engi­neer­ing Pro­fes­sio­nal (ESEP). Ser­ti­fi­se­rin­gen går til fag­folk med doku­men­tert, lang prak­tisk erfa­ring og utøvet lederskap.

Løsningsrom på flere nivåer

Gode anskaf­fel­ses­pro­ses­ser hand­ler om å ska­pe gode løs­nings­rom under­veis. Spe­si­fi­se­rer du opp­ga­ven for detal­jert eller stramt, risi­ke­rer du å begren­se mulighetene.

”Gode anskaf­fel­ser hand­ler om å ska­pe gode løsningsrom”

– Vi har fle­re nivå­er i en pro­sess. På et tid­lig nivå må det ska­pes stort hand­lings­rom. For eksem­pel ”E39 over Sogne­fjor­den” frem­for defi­ni­sjon av en bro­for­bin­del­se, for­kla­rer Haskins.

Interessenter

Fra fugle­per­spek­tiv vil tra­fikk­be­ho­vet over Sogne­fjor­den frem­stå langt tyde­li­ge­re enn fra en båt eller ferge­leie. Hvil­ke løs­nings­rom som etab­le­res avhen­ger også av hvem som får være med og se.

”Fra­vær av vik­ti­ge røs­ter kan redu­se­re kva­li­te­ten på beslutningene”

– Kva­li­te­ten på anskaf­fel­ses­pro­ses­sen avhen­ger av inter­es­sen­te­ne som blir involvert. Fra­vær av vik­ti­ge røs­ter kan redu­se­re kva­li­te­ten. Løs­nings­rom­me­ne kan bli mind­re eller feil, sier amanuensisen.

Ulik motivasjon

Poli­ti­ke­re kan ha annen moti­va­sjon enn vei­spe­sia­lis­te­ne. Plas­se­ring av for­bin­del­se over Sogne­fjor­den vil gi en attrak­tiv kom­mu­ni­ka­sjons­åre for noen og føre til at and­re blir lig­gen­de mer i evja. Der­for blir det kamp.

– Poli­tis­ke pro­ses­ser gir ikke nød­ven­dig­vis opti­ma­le løs­nin­ger, slår inge­ni­ø­ren fast.

– Det betyr imid­ler­tid ikke at vi ikke skal ha poli­tis­ke pro­ses­ser! Men, ikke nød­ven­dig­vis når de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne blir spe­si­fi­sert. Poli­ti­ker­ne skal ta de sam­funns­mes­si­ge val­ge­ne og beslut­nin­ger, der­et­ter skal uli­ke spe­sia­lis­ter ta seg av den fak­tis­ke gjen­nom­fø­rin­gen av oppdraget.

Kompromisser og endringer

Haskins flyt­tet til Nor­ge for om lag 20 år siden. Da gikk debat­ten høyt om fer­ge eller Hardangerbru.

Nå har brua stått der i 2–3 år, til gle­de for man­ge inklu­dert Haskins når hun skal på hyt­ta. I 2015 duk­ket pla­ner og behov opp for en ny bru, bare ca. 40 kilo­me­ter unna den gamle.

”Ikke lett å eva­lu­ere 20 år etter. Smak end­rer seg, for­ut­set­nin­ger blir forandret.”

– Kun­ne man ha sett det­te fra fugle­per­spek­tiv for 20 år siden? Vil­le det ha vært bed­re å byg­ge der ny bru nå fore­slås, med 40 kilo­me­ters kjøre­tur på hver side for folk som vil­le over der Har­dan­ger­brua med til­hø­ren­de vei­nett nå er?

– Det er man­ge typer begren­sen­de fak­to­rer i et pro­sjekt, man­ge ele­men­ter som spil­ler inn og kom­pro­mis­ser som må gjø­res. Smak end­rer seg, media og and­re påvir­ker, for­ut­set­nin­ger blir for­and­ret – og det er ikke nød­ven­dig­vis åpen­bart hvil­ke behov vi får i frem­ti­den, sier Haskins.

Selv er hun hjerte­glad for at Har­dan­ger­brua hen­ger akku­rat der den gjør.

Ingeniørmat til slutt

Til slutt, etter at per­spek­ti­vet er snev­ret inn fra ørne­nes rike og til noe mer kon­kret hvor alle har sagt sitt, mener Haskins bestemt at det er inge­ni­ø­ren sin tur.

”I ste­det for å skri­ve ”henge­bru”, så kan man hol­de det åpent. Da kan man få fer­ge, bru, tunell og kan­skje til og med spen­nen­de nyskapninger.”

– Det er et spen­nen­de mel­lom­nivå mel­lom fugle­per­spek­tiv og kon­kret spe­si­fi­ka­sjon av eksem­pel­vis et sam­band over en fjord. For eksem­pel kan man spe­si­fi­se­re plas­se­ring og invi­te­re inter­es­sen­ter til å fore­slå løs­nin­ger. I ste­det for å skri­ve ”henge­bru”, så kan man hol­de det åpent. Da kan man få fer­ge, bru, tunell og kan­skje til og med spen­nen­de nyskap­nin­ger som flyte­tun­nel­for­sla­ge­ne vi har sett for Sognefjorden.

Har­dan­ger­brua (foto Roger Pihl)

Viktig i anbudsprosesser

Innta ulike perspektiv – start ut med å gå langt unna, snevre gradvis inn og la til slutt ingeniørene stå for detalj- spesifikasjonene.
Sikre bredt løsningsrom på ulike stadier i prosessen.
Vær oppmerksom på ulike interessenter og faren for at noen kan bli utelatt.

Cecilie Haskins

cmas2013

Ceci­lia Haskins er fra USA og bor og arbei­der i Nor­ge, hvor hun etter eget utsagn “blan­der det bes­te fra beg­ge kul­tu­rer inn i sitt pri­va­te og pro­fe­sjo­nel­le liv”. Som første­ama­nu­en­sis ved NTNU fors­ker hun på inno­va­tiv bruk av sys­tem­tek­nikk i sosio-tek­nis­ke pro­blem­stil­lin­ger innen pro­gram­vare­ut­vik­ling, bære­kraf­tig utvik­ling og glo­ba­le pro­duk­sjons­sys­te­mer. Haskins begyn­te sin kar­rie­re i aka­de­mia etter mer enn tret­ti år i nærings­li­vet. Hen­nes utdan­nings­bak­grunn er en BSc i kje­mi fra Chest­nut Hill Col­le­ge og MBA fra Whar­ton, Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia, i til­legg til PhD fra NTNU.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.