Samarbeid med Systems Engineering as

Det dans­ke sel­ska­pet Sys­tems Engi­neer­ing AS har man­ge års erfa­ring med å bru­ke Sys­tems Engi­neer­ing prin­sip­per ved utvik­ling av kom­plek­se pro­duk­ter. Sel­ska­pet har utvik­let et ram­me­verk for bedrif­ter som vil bru­ke prin­sip­pe­ne til å for­bed­re pro­dukt­ut­vik­lin­gen. Ram­me­ver­ket, kalt Sys­tems Engi­neer­ing Con­cept® (SEC), består av en hånd­full “best prac­tice” arbeids­ru­ti­ner, meto­der og verk­tøy som enkelt kan imple­men­te­res i kun­ders organisasjon.

Intech as har erfa­ring med å bru­ke Sys­tems Engi­neer­ing prin­sip­per hos nors­ke bedrif­ter og til­byr nå SEC som en del av sin tje­neste­por­te­føl­je. Les mer om SEC her.

Kommentar feltet er stengt.