REQB sertifiseringskurs

Intech har gle­den av å være de førs­te i Nor­ge som kan til­by kurs og ser­ti­fi­se­rings­test i hen­hold til Require­met Engi­neer­ing Qua­li­fi­ca­tion Board — REQB.

Vi ser at krav­hånd­te­ring er et sta­dig mer aktu­elt og har gle­den av å kun­ne til­by to kurs innen det­te områ­det. I til­legg til REQB kur­set, arran­ge­res det er gene­relt kurs innen krav­hånd­te­ring som gir inspi­ra­sjon til gode arbeids­ru­ti­ner og mero­dikk basert på erfa­ring fra uli­ke indu­stri­er og fag­om­rå­der. I kur­set blir det anled­ning til å arbei­de med rea­lis­tis­ke opp­ga­ver der du får prøvd ut kon­sep­te­ne som blir gjen­nom­gått på kurset.

REQB kur­set føl­ger Require­met Engi­neer­ing Qua­li­fi­ca­tion Board´s syl­la­bus og dan­ner grunn­lag for ser­ti­fi­se­rings­test som arran­ge­res i for­bin­del­se med kurset.

Kommentar feltet er stengt.