Intech Convert på Siemens Realize Live

Digi­ta­li­se­ring av indu­stri­stan­dar­der har vært et pro­blem­om­rå­de for man­ge orga­ni­sa­sjo­ner i for­bin­del­se med inn­fø­ring av krav­hånd­te­rings­verk­tøy.
Mye tid har vært brukt på å kon­ver­te­re stan­dar­de­ne til et for­mat som krav­verk­tøy­ene kan impor­te­re og kva­li­te­ten på infor­ma­sjo­nen har vært vans­ke­lig å verifisere.

Intech Con­vert for Industry Stan­dards er en kon­ver­te­rings­me­ka­nis­me som gjør at stan­dar­de­ne kan impor­te­res til de fles­te krav­hånd­te­rings­verk­tøy i markedet. 

Se Intech Con­vert på Sie­mens Rea­lize Live.

Med Intech Con­vert for Industry Stan­dards lig­ger du et heste­hode foran dine kon­kur­ren­ter og du sover bed­re om natten.

For mer infor­ma­sjon om Intech Con­vert se her.

Kommentar feltet er stengt.