Intech ansetter

Vi gle­den av å øns­ke Jørn Arild Hen­num vel­kom­men i Intech AS.

Jørn Arild kom­mer fra Aker Solu­tions der han har vært senior sys­te­m­in­ge­ni­ør innen sub­sea med hoved­an­svar for  hånd­te­ring av krav, kravned­bry­ting og opp­føl­ging av underleverandører.

Jørn Arild har 10 års erfa­ring fra for­svars­in­du­stri­en der han vært har en sterk driv­kraft for å se kun­dens krav og behov og hvor­dan dis­se rea­li­se­res ned­over i krav­hie­rar­ki­et. Han har vært pri­mus motor i omleg­ging av arbeids­me­to­dikk og pro­ses­ser fra doku­ment­ba­sert til modell­ba­sert sys­tems engi­neer­ing. Jørn Arild har erfa­ring med inter­na­sjo­na­le fir­ma­er som er ver­dens­le­den­de innen sine felt. Jørn Arild har en mas­ter­grad i luft- og romfartsteknikk.

Jørn Arild vil være en sen­tral brik­ke i utvik­lin­gen av Intechs til­bud til mar­ke­det innen kravhåndtering.

Kommentar feltet er stengt.