Håndplukket av kronprinsen til SIKT 2013

SIKT 2013 er et arran­ge­ment der H.K.H. Kron­prins Haa­kon invi­te­rer 150 unge, nors­ke lede­re og talen­ter til kon­fe­ran­se i Trond­heim 25. — 26. september.

Til den­ne kon­fe­ran­sen, som har som mål å sti­mu­le­re til nyskap­ning gjen­nom å sam­le lede­re og talen­ter for å snak­ke om Nor­ges fram­tid, er Athar Akram fra Intech invitert

Kon­fe­ran­sen er et sam­ar­beid med blant and­re Nor­ges tek­nisk-natur­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet (NTNU) og nærings­liv i Trøn­de­lag. SIKT 2013 fin­ner sted på NTNU i Trondheim.

Målet med SIKT 2013 er å være en rele­vant og mor­som are­na for nytenk­ning og for­doms­fri dis­ku­sjon – på tvers av uli­ke sektorer.

Vi er vel­dig stol­te av å ha en repre­sen­tant med på den­ne samlingen.

Kommentar feltet er stengt.