Nye Intech

Intech AS lan­se­rer 19.09.2013 ny web­side som mar­ke­rer star­ten på det “Nye Intech”. Nye Intech er en evo­lu­sjon fra det Intech dere kjen­ner — en kom­pe­tan­sje-orga­ni­sa­sjon som du kan sto­le på. Soli­di­tet og ansvar­lig­het — fag­lig kom­pe­tan­se og øns­ke om å inte­gre­re nye løs­nin­ger der det gir gevinst for kun­den er vårt fokus. Side­ne vil være under kon­ti­nu­er­lig end­ring for å reflek­te­re vår utvikling.

Kommentar feltet er stengt.