Intech ansetter

Intech anset­ter:

Fra 01.10.2013 har vi gle­den av å øns­ke Per Eirik Fure­bot­ten og Jan­nis Bar­ban­to­nis vel­kom­men i Intech AS.

Per Eirik Fure­bot­ten kom­mer fra Canal­Di­gi­tal der han har vært drifts- og utbyg­gings­an­svar­lig. Per Eirik er sivil­in­ge­ni­ør fra NTNU innen elekt­ro­nikk og tele­tek­nikk med emne­krets radiosystemer.

Han har en all­si­dig bak­grunn fra både tek­no­lo­gi- og mar­keds­si­den og vi være en res­surs både innen medie og tele­kom­om­rå­det. Han har solid pro­sjekt, leve­ran­se og driftserfaring.

Jan­nis Bar­ban­to­nis har bak­grunn fra over 20 års erfa­ring fra telekomsek­to­ren med bedrifts­le­del­se, pro­sjekt­le­del­se, strategi‑, kon­sept- og pro­dukt­ut­vik­ling. Jan­nis er en grün­der med inter­na­sjo­nal erfa­ring og vil være en res­surs innen for­ret­nings og pro­dukt­ut­vik­ling eller endringsledelse.

Kommentar feltet er stengt.