Breakfast webinar

Polarion workflows — Introduksjon

Tirs­dag 25. august invi­te­rer vi til gra­tis fro­kostwe­bi­nar!

I Pola­rion er det man­ge mulig­he­ter for å auto­ma­ti­se­re funk­sjo­ner både via det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet og via scrip­ting.

I det­te webi­na­ret vil vi foku­se­re på mulig­he­te­ne som fin­nes i det gra­fis­ke bru­ker­grense­snit­tet, men også vise eksemp­ler på hvor­dan enk­le script kan effek­ti­vi­se­re orga­ni­sa­sjo­nen og bru­ker­ne ved bruk av Pola­rion.

Når? 25. august 2020 , 09:00 – 09:30
Pris: Gra­tis
Påmel­dings­frist: 24. august. Begren­set antall plas­ser («første­mann til møl­la…..»)

Ved påmel­ding vil du mot­ta en bekref­tel­se pr. e‑post og sene­re en link for å kob­le deg til webi­na­ret.

Registration

Påkrev­de felt er mar­kert med *

Ditt navn*:

E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert infor­ma­sjon

Go to top