Breakfast webinar

Intech Convert for Industry Standards

Ons­dag 04. novem­ber kl. 12:25 kan du se en pre­sen­ta­sjon av Intech Con­vert for Industry Stan­dards på Sie­mens Rea­lize LIVE. 

Intech  Con­vert for Industry Stan­dards kan til­by indu­stri­stan­dar­der på digi­talt for­mat rett inn i ditt sys­tems engi­neer­ing og krav­hånd­te­rings­verk­tøy. Intech Con­vert for Industry Stan­dards kon­ver­te­rer digi­ta­le ver­sjo­ner av indu­stri­stan­dar­de­ne du benyt­ter fra stan­dar­di­se­rings­le­ve­ran­dø­rens XML for­mat til ReqIF. ReqIF er en stan­dard for utveks­ling av infor­ma­sjon mel­lom krav­hånd­te­rings­verk­tøy. Støt­ter din krav­hånd­te­rings­løs­ning ReqIF så kan vi til­by deg fer­dig digi­ta­li­ser­te stan­dar­der rett i verk­tøy­et. Det­te gir dere som orga­ni­sa­sjon en unik mulig­het til å benyt­te stan­dar­de­ne mer effek­tivt og å kun­ne rap­por­te­re sam­svar (com­pli­an­ce) med stan­dar­de­ne på en meget effek­tiv måte.

Rea­lize LIVE har i til­legg føl­gen­de pre­sen­ta­sjo­ner rela­tert til Polarion:

Time

Tit­le

Pre­sen­ter

Tues­day Nov 03

14:45  — 15:05

How Pola­rion Sup­ports and Inte­gra­tes SW/EE Devel­op­ment Process with PLM in Heavy Equipment

Ashish Agar­wal

Sr Mana­ger, Glo­bal Applications

AGCO Corp

 

15:35 — 15:55

From Custo­mer through Veri­fi­ca­tion: A Com­p­le­te Require­ments Mana­ge­ment Flow

Bri­an Craw

Prin­ci­pal CAD Engineer

Cyp­ress Semiconductor

Wed­nes­day Nov 04

     

10:20 – 10:40

Pola­rion Tomorrow

Zdenek Fied­ler

Pro­duct Manager

Sie­mens Digi­tal Indu­stries Software

10:45 – 11:05

Intro­duc­tion to Pola­rion X

Mar­tin Popelak

Sie­mens Digi­tal Indu­stries Software

11:10 — 11:30

Using Pola­rion to Com­ply with Medi­cal Regulations

Sven Wittorf

Mana­ging Director

Med­soto GmbH

11:35 — 11:55

Appli­ca­tions and Appli­ca­tions management

Dani­el Mor­ris and Timo­t­hy Stroebele

Sie­mens Digi­tal Indu­stries Software

Ses­sion regist­ra­tion is requi­red for this networ­king session. 

12:00 — 12:20

Pain­less Require­ments Usa­ge Across Dif­fe­rent Products

Lutz Dorn­busch

Solu­tion Architect

Son­ova AG

12:25 — 12:45

Tra­ce­abi­li­ty and Com­pli­an­ce Ana­ly­sis in Highly Regu­lated Indu­stries Made Easy

Todd Wohling

Intech AS

13:15 — 13:35

How Pola­rion Sup­ports Sys­tems & Soft­ware Engi­neer­ing For Avionics

Anne-Per­ri­ne Porte

Safran Aero­sys­tems

13:40 — 14:00

Enab­ling the Digi­tal Thre­ad: Prac­ti­cal Examp­les Using Pola­rion ALM-PLM Integrations

Guil­lau­me Piliere

Pro­duct Manager

EB Solu­tions

14:45 — 15:05

Ensure func­tio­nal safety with Polarion

Guido Lan­ge

CIP Alpha

 

15:10 — 15:30

Using Pola­rion as Vali­da­tion Tool in Medi­cal Device and Phar­ma Industries

Step­hen Cook and Sarat Chandra

Com­pli­an­ce group

 

15:35 — 15:55

Sca­le Agi­le with Pola­rion and Safe®

Maxi­me Damm

Sie­mens Digi­tal Indu­stries Software

 

Når? 4. novem­ber 2020 , kl: 12:25
Pris: Gra­tis

Regist­re­ring til det­te webi­na­ret skjer via Sie­mens Rea­lize Live regist­re­ring.

Spørsmål om Intech Convert eller Siemens Realize LIVE?

Send oss en til­bake­mel­ding her:

  Påkrev­de felt er mar­kert med *

  Ditt navn*:

  E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer: Tilbakemelding: 

  Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

  Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert informasjon

      Go to top