Breakfast webinar

System thinking in Polarion

Tirs­dag 29. juni kl. 09:00 vil vi pre­sen­te­re Pola­rion fra en annen vin­kel en det du van­lig­vis for­bin­der med løsningen.

I det­te webi­na­ret vil vi vise deg hvor­dan du ved å byg­ge en ned­bryt­nings-modell av sys­te­met ditt uav­hen­gig av om du arbei­der med olje­platt­for­mer, tog eller fly. Vi vil vise hvor­dan du kan admi­ni­stre­re og navi­ge­re til rele­vant doku­men­ta­sjon for den kom­po­nen­ten eller enhe­ten du er inter­es­sert i. 

Løs­nin­gen benyt­ter all funk­sjo­na­li­tet i Pola­rion og har lagt til en rek­ke funk­sjo­ner som gjør navi­ge­ring i infor­ma­sjon til en lek sam­ti­dig som all integri­tet, beskyt­tel­se, spor­bar­het og ver­sjons­hånd­te­ring av infor­ma­sjo­nen ved­li­ke­hol­des i systemet.

Til å pre­sen­te­re kon­sep­tet har vi fått med oss Tim Stroe­be­le fra Sie­mens som har utvik­let “Sys­tem of sys­tems” utvi­del­sen til Polarion.

Todd Wohling fra Intech vil demon­stre­re løs­nin­gen i Polarion.

 “Sys­tem of sys­tems” utvi­del­se fin­ner dere i http://Polarion exten­sions portal.

Ta på deg tenke­het­ten og se om ikke det­te er noe for nett­opp din organisasjon!

Når? 29. juni 2021, kl: 09:00
Varig­het: En time

For påmelding:

Feil: Kon­takt­skje­ma ble ikke funnet.

    Go to top