Mobilkrig stopper togene — Teknisk Ukeblad 01.09.2011

JPL_JBVKommersielle basestasjoner for mobiltrafikk blokkerer og forstyrrer Jernbaneverkets eget mobilnett. Det fører til stopp og forsinkelser i togtrafikken.

Jern­bane­ver­ket får ingen infor­ma­sjon om nye base­sta­sjo­ner som Tele­nor, Net­com og Mobi­le Nor­way set­ter opp i nær­he­ten av tog­lin­je­ne. Der­med kan «frem­me­de» mobil­sig­na­ler uven­tet bry­te eller svek­ke for­bin­del­sen på Jern­bane­ver­kets eget inter­ne mobil­nett gsm‑r. R står for «rail­way».

– Årsa­ken er såkalt inter­fe­rens, hvor fre­kven­se­ne lig­ger nær hver­and­re. Da for­styr­res våre sig­na­ler. Det skjer også blok­ke­rin­ger, der ster­ke sig­na­ler fra de kom­mer­si­el­le sta­sjo­ne­ne slår ut vårt sys­tem innen­for et områ­de, for­kla­rer senior­råd­gi­ver Jon Petter Lauv­stad hos Jernbaneverket.

Les hele artik­ke­len hos Tek­nisk Ukeblad 

Kommentar feltet er stengt.