Avtale med FLO/IKT

NATO prosjekter for omlag 700 millioner EuroFinans­avi­sen 09.11.2015:
Intech er blitt til­delt en kon­trakt med ram­me på 23 mil­lio­ner kro­ner fra For­sva­rets logis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon (FLO). Kon­su­lent­sel­ska­pet skal leve­re IKT-tek­no­lo­gisk kom­pe­tan­se for å støt­te anskaf­fel­ser i regi av For­svars­bygg og FLO innen­for NATO Invest­ment Security Programme.

Avta­len med FLO inne­bæ­rer at Intech frem til 2018 vil leve­re kon­su­lent­tje­nes­ter på fast nivå. Etter 2018 vil beho­vet være avta­gen­de med grad­vis ned­trap­ping av leve­ran­se­ne. FLO har opsjon på for­len­gel­se for ytter­li­ge­re to år på like vil­kår. (Illust­ra­sjon fra Finans­avi­sen 09.11.2015).

Finansavisen 09.11.2015

Finans­avi­sen 09.11.2015

Gjen­nom inves­te­rings­pro­gram­met NATO Security Invest­ment Pro­gram­me (NSIP) gjen­nom­fø­rer NATO årlig pro­sjek­ter for omlag 700 mil­lio­ner euro. Inves­te­rin­ge­ne skjer pri­mært gjen­nom pro­sjek­ter ledet av en verts­na­sjon. Intech skal gi råd innen­for NATO-pro­ses­ser og pro­se­dy­rer for at Nor­ge skal kun­ne vur­de­re og gjen­nom­fø­rer NSIP-prosjekter.

I hen­hold til den nors­ke NATO-dele­ga­sjo­nen er det gode for­ret­nings­mu­lig­he­ter i NATO for norsk indu­stri innen­for NSIP.

Kommentar feltet er stengt.