BehovSkapeBrukeRGevinst

Man­ge orga­ni­sa­sjo­ner har fått uven­te­de resul­ta­ter etter imple­men­te­ring av nye løs­nin­ger eller ide­er i ope­ra­sjo­nell drift. Løs­nin­ger som ikke fun­ge­rer i hen­hold til inten­sjon kan være et resul­tat av mang­len­de gjen­nom­gri­pen­de tes­ting eller end­rings­le­del­se. Inn­fø­ring av løs­nin­ger som eksem­pel­vis ikke er aksep­ter­te internt, grun­dig tes­tet for feil, har avklar­te grense­snitt mot and­re løs­nin­ger, eller man­gel på bru­ker­venn­lig­het vil møte sto­re utford­rin­ger og har stor sann­syn­lig­het for å bli mislykket.

Omstil­ling og behov for end­ring kan ha uli­ke pådri­ve­re, som f.eks. inn­fø­ring av ny tek­no­lo­gi, inter­ne eller eks­ter­ne krav og end­rin­ger, nye arbeids­pro­ses­ser og eller nye arbeids­ru­ti­ner. Som regel er sli­ke pro­sjek­ter gjen­nom­tenkt etter bes­te evne, men like­vel lyk­kes man ikke slik man had­de tenkt. Det kan være fle­re årsa­ker til det, men vi har erfart at det nes­ten all­tid skyl­des pro­sjek­tets evne til å plan­leg­ge, imple­men­te­re og gjen­nom­føre. God kom­mu­ni­ka­sjon er også essen­si­elt, og en sys­tems engi­neer­ing-til­nær­ming vil for­bed­re kom­mu­ni­ka­sjo­nen på tvers av fagområdene.

Intech har omfat­ten­de kom­pe­tan­se og erfa­ring fra arbeid med omstil­ling og end­ring. Vår kom­pe­tan­se og erfa­ring byg­ger på aner­kjen­te meto­der, kom­pe­tanse­or­ga­ni­se­ring og ikke minst våre erfa­rin­ger fra pri­vat og offent­lig sek­tor. Vi har ute­luk­ken­de posi­ti­ve resul­ta­ter å vise til ved gjen­nom­fø­ring av endringsprosesser.

Kriterier

End­rings­le­del­se betyr å leg­ge til ret­te for at en bedrift eller orga­ni­sa­sjon skal kom­me til øns­ket situa­sjon med kalk­u­lert risi­ko og med posi­tiv inn­virk­ning på produktiviteten.

For å lyk­kes med det­te bør føl­gen­de kri­te­ri­ene være oppfylt:

- For­ank­ring i ledel­sen og hos interessenter
— Kom­mu­ni­ka­sjon og medvirkning
— Risi­ko og konsekvensvurdering

Intech

For å få en over­sikt over de krav og behov som fin­nes i pro­sjek­ter av en viss stør­rel­se kre­ves det en meto­dikk som iva­re­tar avhen­gig­he­ter og spor­bar­het av krav. Det­te er ikke minst vik­tig i for­hold til de end­rin­ger det­te påfø­rer arbeids­me­to­der og pro­ses­ser. Dis­se end­rin­ge­ne må kart­leg­ges og forberedes.

Når man har kon­troll på krav og avhen­gig­he­ter i for­hold til orga­ni­sa­to­ris­ke og per­son­re­la­ter­te end­rin­ger som inn­fø­ring av løs­nin­gen vil med­føre, kan man kon­trol­lert og meto­disk for­be­re­de pro­ses­sen. På den måten kan man være bed­re for­be­redt på de inn­ven­din­ger som kan kom­me og redu­se­re den natur­li­ge mot­stan­den mot end­rin­ger som “folk flest” har.

Intechs eks­per­ter på områ­det kan bistå dere i ledel­se av utvik­lings- og end­rings­pro­ses­ser samt inn­fø­ring av løs­nin­ger som under­støt­ter god sys­tem­ut­vik­ling og krav­hånd­te­ring i organisasjonen.

Vi er lisen­siert part­ner med leve­ran­dø­rer som IBM og Pola­rion og har ser­ti­fi­ser­te eks­per­ter på valg­te løs­nin­ger fra leve­ran­dø­re­ne. Vår spe­sia­li­se­ring er innen krav­hånd­te­ring, spo­ring og opp­føl­ging frem mot ana­ly­se av rea­li­sert gevinst.

Der­som dere øns­ker kurs i krav­hånd­te­ring, kan mer infor­ma­sjon om det­te fin­nes her.

 Les mer om hvor­dan Intech bidrar til gevinstre­a­li­se­ring her.

For mer infor­ma­sjon, kon­takt oss på info@intech.no.