BehovSkapeBrukeGevinstR

Et pro­sjekt er en arbeids­form som bru­kes for å nå et mål. Det vik­tigs­te med et pro­sjekt er at det skal være til nyt­te og gi gevins­ter. Dess­ver­re er det slik i dag at man­ge pro­sjek­tet ikke opp­når, eller ikke kan doku­men­te­re gevins­ter. Gevinstre­a­li­se­ring kre­ver sys­te­ma­tisk opp­føl­ging gjen­nom hele pro­sjek­tet i form av gode ana­ly­ser i for­kant, kon­kre­te og mål­ba­re krav, og pla­ner for opp­føl­ging av gevins­ter under­veis og i etter­kant av prosjektet.

Gevinstre­a­li­se­ring hand­ler om å sør­ge for at de gevins­ter som var for­ven­tet av et pro­sjekt eller et til­tak, fak­tisk blir rea­li­sert. Pro­sjek­ter som har inten­sjo­ner om å opp­nå for eksem­pel høy­ere pro­duk­ti­vi­tet hos de ansat­te, sam­ord­nings­ge­vins­ter eller økt kva­li­tet som føl­ge av en end­ring eller inves­te­ring, vil gjer­ne ha behov for en aktiv opp­føl­ging for å sik­re rea­li­se­rin­gen av dis­se gevinstene.

Gevinstre­a­li­se­rin­gen påbe­gyn­nes alle­re­de i kon­sept­fa­sen av et pro­sjekt, der for­ven­te­de og øns­ke­de gevins­ter kart­leg­ges og leg­ges inn i kra­ve­ne som utar­bei­des for pro­sjek­tet. Gevinst­fo­ku­set må føl­ge pro­sjek­tet gjen­nom hele pro­sjek­tets leve­tid, vide­re inn i orga­ni­sa­sjo­nen når leve­ran­se­ne mot­tas og gevins­te­ne skal hen­tes ut. End­rin­ger som skjer gjen­nom pro­sjek­tets leve­tid må knyt­tes til krav/behov som satt for pro­sjek­tet og man må kun­ne spo­re alle end­rin­ger mot opp­rin­ne­li­ge krav for ikke å mis­te fokus på gevins­te­ne som skal høs­tes fra prosjektet.

For å lyk­kes med gevinstre­a­li­se­ring er det behov for å end­re måten virk­som­he­ter ten­ker når man gjen­nom­fø­rer pro­sjek­ter. Det må inn­ar­bei­des et tyde­lig gevinst­fo­kus hvil­ket inne­bæ­rer å vekt­leg­ge leve­ran­se og gevins­ter samtidig.

  • Gode mål­for­mu­le­rin­ger og grun­dig kart­leg­ging av gevins­ter i prosjekter.
  • Gode pla­ner for selve rea­li­se­rin­gen (uthen­tin­gen) av gevinster.
  • Bruk av bes­te prak­sis og meto­de for måling og opp­føl­ging av gevins­ter, spe­si­elt kva­li­ta­ti­ve gevinster.
  • God hånd­te­ring av pro­sjek­ter ved over­gan­gen fra pro­sjekt- til linjeorganisasjon.

Intech

Intech har lang erfa­ring med pro­sjek­ter i alle stør­rel­ser og har ser­ti­fi­ser­te eks­per­ter innen pro­sjekt­le­del­se, hvor rea­li­se­ring av gevinst ofte gjen­nom vel­lyk­ke­de rea­li­se­rings­pro­ses­ser, all­tid er en meget sen­tral parameter.

Vi er lisen­siert part­ner med leve­ran­dø­rer som IBM og Pola­rion og har ser­ti­fi­ser­te eks­per­ter på valg­te løs­nin­ger fra leve­ran­dø­re­ne. Vår spe­sia­li­se­ring er innen krav­hånd­te­ring, spo­ring og opp­føl­ging frem mot ana­ly­se av rea­li­sert gevinst.

Der­som dere øns­ker kurs i krav­hånd­te­ring, kan mer infor­ma­sjon om det­te fin­nes her.

For mer infor­ma­sjon, kon­takt oss på info@intech.no.