BehovSkapeRBrukeGevinst

Å omdan­ne en ide eller et behov til et kon­sept eller en løs­ning er opp­fat­tet som den krea­ti­ve pro­ses­sen. En vik­tig del av den­ne pro­ses­sen er også ha kon­troll på omkring­lig­gen­de mil­jø og krav stilt av and­re inter­es­sen­ter, og å ten­ke på at krav kan for­and­res i løpet av pro­duk­tets leve­tid, eller for­skjel­li­ge krav stil­les til uli­ke peri­oder i pro­duk­tets livssyklus.

Lytt og lær

Krea­tiv pro­sess er helt sen­tral på vei­en fra opp­drags­be­skri­vel­se til pre­sen­ta­sjon. Men der­som f.eks. opp­drags­gi­vers «brief» ikke blir tatt på alvor, eller om det opp­står uklar­he­ter eller mis­for­stå­el­ser kan det få fata­le konsekvenser.

Ana­ly­se

Vik­tig­he­ten av god ana­ly­se er alfa og omega. I krea­tivt arbeid kan det være svært fris­ten­de å gå rett på ide­ene, og base­re dis­se på egne erfa­rin­ger og asso­sia­sjo­ner om mål­grup­pen for pro­sjek­tet. Base­rer man ide­er kun på anta­kel­ser eller udo­ku­men­ter­te bevis, kan man ende opp med gode for­slag, men som bom­mer helt eller del­vis på mål­grup­pen eller på opp­drags­gi­vers øns­ker. Man skal ikke anta, men være så sik­ker som over­ho­det mulig. Mye i den­ne pro­ses­sen base­rer seg på egne erfa­rin­ger, men det er vik­tig å skaf­fe seg over­sikt over hva som i stør­re eller mind­re grad kan påvir­ke pro­sjek­tets sluttresultat.

Målet for ana­lyse­fa­sen er å få tak i så mye råma­te­ria­le som mulig, som man sene­re kan byg­ge ide­ene sine på. Erfar­ne kon­su­len­ter bidrar med egne erfa­rin­ger noe som spa­rer opp­drags­gi­ve­ren for mye usik­ker­het, tid og kostander.

Bly­ant og papir

Pro­duk­sjons­fa­sen er det tred­je ste­get i den krea­ti­ve pro­ses­sen. Her kre­ves det fer­dig­he­ter med uli­ke pro­duk­sjons­verk­tøy samt evnen til å struk­tu­re­re tiden. Ut fra egne erfa­rin­ger vet vi i Intech at det å bru­ke avan­sert tek­no­lo­gi til tider kan være vel­dig tids­kre­ven­de, der­for mener vi at det enk­les­te ofte er det bes­te. Vi mener det er avgjø­ren­de å foku­se­re på hva som skal gjø­res i rik­tig rekke­føl­ge, og ikke gå i gang med å job­be på detalj­nivå for raskt. Det er lett å bli fris­tet til å lage en løs­ning som er vel­dig til­ta­len­de og glem­me å ten­ke på funk­sjo­na­li­tet og målet med det som skal pro­du­se­res. På den­ne måten er det risi­ko for å kas­te bort mye tid, og det­te er en av årsa­ke­ne til at vi anbe­fa­ler å bru­ke bly­ant og papir tid­lig i produksjonsfasen.

Pre­sen­ta­sjon

Det er helt avgjø­ren­de at pre­sen­ta­sjo­nen fan­ger inter­es­se. Det fin­nes man­ge eksemp­ler på svak pre­sen­ta­sjon av gode ide­er og pro­sjek­ter, mens mid­del­må­di­ge ide­er blir solgt bra. Frem­fø­rin­gen og struk­tu­rert opp­byg­ning bør all­tid lig­ge i bak­ho­det mens man job­ber med et prosjekt.

Fast­set­tel­se av tids­fris­ter er vesent­lig i den­ne pro­ses­sen. Man bør tid­ligst mulig set­te en klar gren­se for når pro­duk­sjo­nen skal være fer­dig, slik at man kan gå i gang med plan­leg­gin­gen av presentasjonen.

Intech.

For å få en over­sikt over de krav og behov som fin­nes i pro­sjek­ter av en viss stør­rel­se kre­ves det en meto­dikk som iva­re­tar avhen­gig­he­ter og spor­bar­het av krav. Det­te er ikke minst vik­tig i for­bin­del­se med fore­slåt­te end­rin­ger under­veis i pro­sjek­tet. Sys­tems engi­neer­ing er over­byg­get som har krav­hånd­te­ring som en inte­grert del, og som sør­ger for at krav spo­res på tvers av sys­te­met, og inte­gre­res på en måte som er til­pas­set de enkel­te fagområdene.

Når man har kon­troll på krav og avhen­gig­he­ter, kan den krea­ti­ve pro­ses­sen fore­gå i kon­trol­ler­te for­mer og uten over­ras­kel­ser i form av ufor­ut­set­te krav eller kon­se­kven­ser av de vei­valg som tas underveis.

Intech kan bistå dere i ledel­se av utvik­lings- og end­rings­pro­ses­ser samt inn­fø­ring av løs­nin­ger som under­støt­ter god sys­tem­ut­vik­ling og god krav­hånd­te­ring i organisasjonen.

Vi er lisen­siert part­ner med leve­ran­dø­rer som IBM og Pola­rion og har ser­ti­fi­ser­te eks­per­ter på valg­te løs­nin­ger fra leve­ran­dø­re­ne. Vår spe­sia­li­se­ring er innen krav­hånd­te­ring, spo­ring og opp­føl­ging frem mot ana­ly­se av rea­li­sert gevinst.

Der­som dere øns­ker kurs i krav­hånd­te­ring, kan mer infor­ma­sjon om det­te fin­nes her.

Les mer om hvor­dan Intech kan assis­te­re imple­men­te­ring av løs­nin­gen her.

For mer infor­ma­sjon, kon­takt oss på info@intech.no.