Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

System thinking in Polarion

juni 29, 2021 @ 9:00 am - 10:00 am

Tirs­dag 29. juni kl. 09:00 vil vi pre­sen­te­re Pola­rion fra en annen vin­kel en det du van­lig­vis for­bin­der med løsningen.

I det­te webi­na­ret vil vi vise deg hvor­dan du etab­le­rer en ned­bryt­nings-modell av sys­te­met ditt uav­hen­gig av om du arbei­der med olje­platt­for­mer, tog eller fly. Vi vil vise hvor­dan du kan admi­ni­stre­re og navi­ge­re til rele­vant doku­men­ta­sjon for den kom­po­nen­ten eller enhe­ten du er inter­es­sert i.

Løs­nin­gen benyt­ter all funk­sjo­na­li­tet i Pola­rion og har lagt til en rek­ke funk­sjo­ner som gjør navi­ge­ring i infor­ma­sjon til en lek sam­ti­dig som all integri­tet, beskyt­tel­se, spor­bar­het og ver­sjons­hånd­te­ring av infor­ma­sjo­nen ved­li­ke­hol­des i systemet.

Til å pre­sen­te­re kon­sep­tet har vi fått med oss Tim Stroe­be­le fra Sie­mens som har utvik­let “Sys­tem of sys­tems” utvi­del­sen til Polarion.

Todd Wohling fra Intech vil demon­stre­re løs­nin­gen i Polarion.

Sys­tem of sys­tems” utvi­del­se fin­ner dere i Pola­rion exten­sions portal

Ta på deg tenke­het­ten og se om ikke det­te er noe for nett­opp din organisasjon!

Tid: 29. juni 2021, kl: 09:00
Varig­het: En time

—oooOOOooo—

Fordeler og funksjoner i System of Systems utvidelsen i Polarion

Kort opp­sum­mert

 • Et sys­tem er repre­sen­tert med en type produkt/system Work Item.
 • Alle spe­si­fi­ka­sjons­do­ku­men­ter for et produkt/system er opp­ført og kan redi­ge­res i det til­sva­ren­de fel­tet i et Work Item.
 • Når du opp­ret­ter en ny ver­sjon av et sys­tem, bru­ker du  “New ver­sion” kna­ppen. Det vil opp­ret­te et nytt sys­tem Work Item og for­gre­ne alle rele­van­te spesifikasjonsdokumenter.
 • I en ny ver­sjon av et produkt/system kan du over­skri­ve den opp­rin­ne­li­ge, refe­rer­te infor­ma­sjo­nen når du tren­ger å end­re et sys­tem­krav eller en sys­tem­test i et spesifikasjonsdokument.
 • Hvis et pro­dukt / sys­tem består av del­sys­te­mer, kan du enkelt leg­ge dem til del­sys­tem­sek­sjo­nen (sub-Sys­tem) for et Work Item. Del­sys­te­mer er også repre­sen­tert i et produkt/system Work Item. Ethvert sys­tem kan være et del­sys­tem til et annet sys­tem. Del­sys­te­mer leg­ges til produktet/systemet i fel­tet Del­sys­te­mer (Sub Systems).

Grunn­leg­gen­de funksjoner

 • Admi­nist­rer for­skjel­li­ge sys­tem­ver­sjo­ner og opp­rett­hold kon­sis­ten­sen i alle rela­ter­te spesifikasjonsdokumenter.
 • Lag base­li­n­es med en his­to­risk spor­bar­hets­rap­port for et valgt sys­tem og til­hø­ren­de dokumenter.
 • Opp­rett nye ver­sjo­ner av et sys­tem og gjen­bruk auto­ma­tisk alle rela­ter­te spesifikasjonsdokumenter.
 • Admi­nist­rer sys­te­mets pro­ble­mer og endringsforespørsler.
 • Admi­nist­rer revi­sjo­ner og opp­da­te­rin­ger for et system.
 • Arbeids­fly­ter for sys­te­mer, utgi­vel­ser, end­rings­fore­spørs­ler, mang­ler, sys­tem­krav, sys­tem­tes­ter og oppgaver.

Avan­ser­te funksjoner

 • Bygg et sys­tem av sys­te­mer og gjen­bruk auto­ma­tisk alle under­sys­te­mer og rela­ter­te spesifikasjonsdokumenter.
 • Gjen­bruk et refe­ranse­sys­tem som inne­hol­der under­sys­te­mer for å star­te nye prosjekter
 • Gjen­bruk under­sys­te­mer fra and­re prosjekter.
 • Se hvil­ke sys­te­mer som ble gjen­brukt og hva de ble gjen­brukt til.
 • Se hvil­ke krav / tes­ter / etc. som er en del av hvil­ken systemversjon.
 • Se spor­bar­hets­rap­por­ter for et sys­tem og dets undersystemer

Registrations are closed for this event