Breakfast webinar

Sys­tem thin­king in Pola­rion Tirs­dag 29. juni kl. 09:00 vil vi pre­sen­te­re Pola­rion fra en annen vin­kel en det du van­lig­vis for­bin­der med løs­nin­gen. I det­te webi­na­ret vil vi vise deg hvor­dan du ved å byg­ge en ned­­bryt­­nings-modell av sys­te­met ditt uav­hen­gig av om du arbei­der med olje­platt­for­mer, tog eller fly. Vi vil vise hvor­dan du kan admi­ni­stre­re og navi­ge­re … Fort­sett å lese Bre­ak­fast webinar