Middelmådige anbudsprosedyrer gir milliardtap

Under­sø­kel­ser blant nors­ke kunn­skaps­ar­bei­de­re avdek­ker frust­ra­sjon over mang­len­de kom­pe­tan­se innen krav­spe­si­fi­se­ring, sier Rune Lægreid

Du tror det ikke før du ser det, var slagordet for serien X‑files. Slagordet kunne like gjerne ha vært brukt på mange private og offentlige anbud.

Budsjettsprekker i multimillidardklassen

Men resul­ta­te­ne ser vi. Vi leser sta­dig ofte­re om bud­sjett­sprek­ker i multi­mil­li­ard­klas­sen og løs­nin­ger som fak­tisk ikke fun­ge­rer. Yme-platt­for­men til ti mil­li­ar­der er ett skrekk­ek­sem­pel. Goliat er et annet. I beg­ge dis­se til­fel­le­ne blir det pekt på mang­len­de for­stå­el­se for norsk regel­verk og NOR­SOK-stan­dar­der. Så kan man spør­re seg om det er for­stå­el­sen fra mot­ta­ger det er pro­ble­mer med eller om det er bud­brin­ge­rens evne til å for­mid­le bud­ska­pet som for­år­sa­ker de enor­me kostnadene.

Tids­press og inn­grod­de vaner er én van­lig årsak til dår­li­ge anbud. Nye anbuds­do­ku­men­ter blir utar­bei­det på grunn­lag av gam­le doku­men­ter. Helt greit? Ikke nød­ven­dig­vis. I ste­det for å se på et nytt pro­sjekt med friskt blikk, leg­ges i ste­det nye krav på top­pen av gam­le. Gam­le krav slet­tes ”for sik­ker­hets skyld” ikke. Der­med vokser krav­kom­plek­si­te­ten fra pro­sjekt til pro­sjekt. Til­by­de­re fal­ler fra for­di kra­ve­ne er for vans­ke­lig kom­plek­si­te­ten blir for høy eller arbei­det med å gi anbud blir for omfattende.

I ste­det for å se på et nytt pro­sjekt med friskt blikk, leg­ges i ste­det nye krav på top­pen av gamle.

Feilspesifiserte krav — dårlig kravhåndtering

Enda ver­re er det når kra­ve­ne er feil spe­si­fi­sert. Man­ge spe­si­fi­se­rer løs­nin­ge­ne i ste­det for behovet.

Leder­ut­vik­lings­se­mi­na­rer – eller løs­nin­gen på en orga­ni­sa­sjons­ut­ford­ring? Pel­lets­ovn – eller miljø­venn­lig opp­var­mings­løs­ning? Bro, tun­nel – eller løs­ning på et tra­fikk­be­hov? Metro – eller sam­ferd­sels­løs­ning? Vi ser de sam­me utford­rin­ge­ne både i offent­lig og pri­vat sek­tor. I offent­lig sek­tor skyl­des det på offent­li­ge anskaf­fel­ses­reg­ler. Men er det egent­lig reg­le­ne det er noe galt med?

Også kjepp­hes­te­ne til de som skri­ver anbu­det sty­rer. Kan­skje har de gode erfa­rin­ger med vis­se løs­nin­ger, og spe­si­fi­se­rer dem enda nye meto­der har over­tatt? Kan­skje øns­ker man å se monu­men­ter langs­med vei­en over egen for­tref­fe­lig­het? Sik­kert er det at sto­re anskaf­fel­ses­pro­ses­ser går glipp av de bes­te og mest inno­va­ti­ve og lønn­som­me løs­nin­ge­ne for­di fan­ta­si­en, pre­fe­ran­se­ne og kjepp­hes­ter sty­rer. Et sym­ptom på det­te er at enkel­te offent­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner eser ut med inge­ni­ø­rer og spe­sia­lis­ter –man vet selv best og piner eks­ter­ne mil­jø­er ihjel.

Look to Sweden

Anbuds­ut­ford­rin­ge­ne er ikke ukjen­te. Under­sø­kel­ser blant nors­ke kunn­skaps­ar­bei­de­re avdek­ker frust­ra­sjon over mang­len­de kom­pe­tan­se innen krav­spe­si­fi­se­ring. I and­re land med Sve­ri­ge som et nær­lig­gen­de eksem­pel, ser­ti­fi­se­res fle­re hund­re per­soner hvert år innen krav­skri­ving og pro­ses­se­ne rundt krav­hånd­te­ring og end­rings­le­del­se. Nor­ge har det kna­pt på dags­or­den. I til­legg til utdan­nel­se lig­ger løs­nin­gen også i noe så pro­sa­isk som krav­ve­ri­fi­se­ring i kva­li­tets­sik­ring av anbuds­pro­ses­ser. Er kra­vet for­nuf­tig? Avspei­ler kra­vet beho­vet? Opp­fyl­les kra­ve­ne i kon­trakt og leve­ran­se? Kan det veri­fi­se­res at kra­vet er opp­fylt? Det hen­vi­ses til at offent­li­ge anskaf­fel­ser er hem­men­de og fører til bud­sjett­sprek­ker og dår­li­ge løs­nin­ger. Nå skal det sies at vi sli­ter med både bud­sjett­sprek­ker og anbuds­kul­tur også i pri­vat sek­tor, med Goliat-sprekk på ca. 15 mil­li­ar­der kro­ner og Yme-sprekk på ca. 10 mil­li­ar­der kro­ner som skrek­kens eksemp­ler. Men, i føl­ge valg­løf­te­ne til regje­rin­gen skal sto­re, offent­li­ge infra­struk­tur­pro­sjek­ter til over 230 mil­li­ar­der kro­ner igang­set­tes. Uten en pro­fe­sjo­na­li­se­ring av anbuds­kul­tu­ren er risi­ko­en stor både for bud­sjett­sprekk og at resul­ta­te­ne ikke blir full­gode løs­nin­ger på problemet.

Kommentar feltet er stengt.