Personvern

Personvernerklæring

Innledning

Din rett til per­son­vern er vik­tig for oss i Intech AS, i den­ne per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen kan du lese om hva slags data vi behand­ler, hvor­dan vi sam­ler den inn og hvil­ke ret­tig­he­ter du har. Den­ne per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen er utar­bei­det i hen­hold til per­son­opp­lys­nings­lo­ven og GDPR. Der­som du skul­le ha noen spørs­mål, eller noe føles uklart ber vi deg venn­ligst kon­tak­te oss i hen­hold til punk­tet Kon­takt oss. Erklæ­rin­gen gjel­der bruk av våre nett­si­der, infor­ma­sjon du leg­ger igjen der, samt data vi får fra and­re kil­der som nyhets­brev eller and­re tredje­parts kilder.

I til­legg til den­ne erklæ­rin­gen gjel­der også vår cookie poli­cy og egne vil­kår for bruk av våre tjenester.

Ansvarlig for behandlingen

Intech AS. org.nr.983 040 225, Post­boks 246, 1301 Sand­vi­ka behand­ler dine per­son­opp­lys­nin­ger. Der­som du øns­ker å kom­me i kon­takt med oss elekt­ro­nisk ber vi deg kon­tak­te oss på intech@intech.no eller vårt sen­tral­bord 66 98 33 00.

Kilder for personopplysninger vi behandler

Vår nettside

Vi sam­ler infor­ma­sjon om deg på fle­re måter. Gjen­nom data du selv opp­gir til oss som navn, tele­fon­num­mer eller e‑post gjen­nom våre kon­takt­si­der. Det­te kan skje eksem­pel­vis når du mel­der deg på våre seminarer.

Vi sam­ler også inn infor­ma­sjon om hva slags enhet du bru­ker og inn­stil­lin­ger på din enhet som IP-adres­se, geodata og lig­nen­de. I den grad det er mulig benyt­ter vi slik data anonymt.

Bruk av våre tjenester

Når du log­ger inn i våre tje­nes­ter god­tar du i til­legg til tje­nes­tens vil­kår at vi bru­ker dine hand­lings­møns­ter til å for­bed­re våre tje­nes­ter, samt til­pas­se din pro­fil. Der­som data bru­kes til sta­tis­tis­ke for­mål for­sø­ker vi etter bes­te evne å ano­ny­mi­se­re data­ene før vi tar de i bruk.

Ved bruk av våre tje­nes­ter lag­rer vi føl­gen­de data om deg:

 • Bru­ker­data som bru­ker­navn, e‑post, navn, stil­lings­tit­tel og orga­ni­sa­sjon. Ditt pass­ord lag­res kryp­tert og er ikke til­gjen­ge­lig for noen hver­ken i Intech AS eller hos noen av våre leve­ran­dø­rer eller samarbeidspartnere.
 • Bruk av tje­nes­ten som hvil­ke nivå­er du har full­ført og dine svar i de uli­ke undersøkelsene
 • Sys­tem­tek­nisk infor­ma­sjon som hvil­ken nett­le­ser du bru­ker, hvor lang svar­ti­den på de uli­ke side­ne er og lig­nen­de. Om mulig sam­les den­ne infor­ma­sjo­nen ano­nymt og kan ikke spo­res til­ba­ke til deg.
 • Åpning og respons på våre e‑poster lag­res også. Den­ne data­en bru­ker vi for å for­bed­re våre e‑poster og å til­pas­se inn­hol­det slik at de pas­ser bed­re for deg.

Data fra tredjepart

I enkel­te til­fel­ler sam­ler eller beri­ker vi data vi har lag­ret om deg ved hjelp av and­re aktø­rer. Vi får i enkel­te til­fel­ler også data fra sosia­le medi­er, men du vil da få beskjed om at du deler ytter­li­ge­re data med oss.

Vide­re får vi også infor­ma­sjon fra annonse­nett­verk eller and­re leve­ran­dø­rer når vi annon­se­rer. Slik data er i all hoved­sak ano­nym, men det kan i noen til­fel­ler være at mål­grup­pen er så liten at vi får infor­ma­sjon om deg i sli­ke til­fel­ler. Den­ne data­en struk­tu­re­res eller lag­res ikke utover sta­tis­tis­ke for­mål, eller for å måle effek­ten av vår annonsering.

Bruk av kjøpsdata

Sier du ja etter han­de­len sen­der vi deg nyhets­brev eller gir deg annon­ser basert på dine kjøp. Det­te kal­ler vi bruk av kjøps­data. Slik data bru­kes også for å til­pas­se kom­mu­ni­ka­sjo­nen med deg gjen­nom annon­se­ring i sosia­le medi­er eller gjen­nom mål­ret­te­de annon­ser ellers på nettet.

Testing og produktutvikling

Dine per­son­opp­lys­nin­ger kan i noen til­fel­ler bru­kes for å tes­te våre tje­nes­ter, eller i for­bin­del­se med for­bed­rin­gen av tje­nes­te­ne våre.

Formål og grunnlag for behandlingen

Vi behand­ler dine per­son­opp­lys­nin­ger enten for å opp­fyl­le en avta­le mel­lom oss eksem­pel­vis når du hand­ler hos oss, eller ved sam­tyk­ke i situa­sjo­ner der vi kom­mu­ni­se­rer mar­keds­fø­ring til deg.

For å gjen­nom­føre avta­ler bru­ker vi eksem­pel­vis din persondata

 • For å bekref­te bestil­lin­ger og veri­fi­se­re dine per­son- eller kontaktopplysninger
 • Vi lag­rer din per­son­data for hånd­te­ring av retu­rer eller and­re for­plik­tel­ser ved bestillinger
 • For å sen­de deg infor­ma­sjon basert på avta­ler eller kjøp
 • Ved kon­takt med oss lag­rer vi dia­lo­gen oss imel­lom slik at vi enk­lest mulig kan for­bed­re vår service
 • For å hånd­te­re del­ta­gel­se i kon­kur­ran­ser eller events
 • Ved admi­ni­stra­sjon eller doku­men­ta­sjon av garan­ti­er eller and­re ret­tig­he­ter du har i for­bin­del­se med en avta­le eller bestilling

For kom­mu­ni­ka­sjon eller annon­se­ring ved bruk av din per­son­data inn­hen­ter vi ditt sam­tyk­ke. Dis­se sam­tyk­ke­ne kan du få over­sikt over, eller opp­da­te­re ved å kon­tak­te oss på intech@intech.no.

Ved salg av pro­duk­ter eller tje­nes­ter er vi lov­på­lagt å lag­re infor­ma­sjon om det­te etter bok­fø­rings­lov eller for­bru­ker­vern­lov­giv­ning i mini­mum fem år. I til­fel­ler der garan­ti­er eller vårt kunde­for­hold gjør det hen­sikts­mes­sig å lag­re infor­ma­sjo­nen len­ger gjør vi det.

Du kan når som helst få full­sten­dig over­sikt over lag­ret per­son­data ved å sen­de en inn­syns­be­gjæ­ring til oss via kon­takt­opp­lys­nin­ge­ne våre i bun­nen av den­ne avtalen.

Tilgang til dine personopplysninger

I utgangs­punk­tet er per­son­vern­lov­giv­nin­gen svært streng med tan­ke på hvem som skal få til­gang til dine per­son­opp­lys­nin­ger. Intech AS gjen­nom­fø­rer tek­nis­ke, orga­ni­sa­to­ris­ke og sik­ker­hets­mes­si­ge til­pas­nin­ger av alle våre tje­nes­ter for å sik­re at dine per­son­opp­lys­nin­ger ikke hav­ner på avveie. Kun ansat­te hos Intech AS med behov for til­gang har anled­ning til å se dine per­son­opp­lys­nin­ger. Utover det­te er det stren­ge krav til hvil­ke av våre sam­ar­beids­part­ne­re som får til­gang til data­en. Det­te sty­res i alle til­fel­ler av en egen data­be­hand­ler­av­ta­le mel­lom oss og våre leverandører.

Våre god­kjen­te data­be­hand­le­re leve­rer tje­nes­ter som følger:

 • Ser­ver­drift for våre nett­si­der og online tjenester
 • CRM leve­ran­dør for kom­mu­ni­ka­sjon og lag­ring av vårt kundeforhold
 • Mar­keds­fø­rings­part­ne­re og tje­nes­ter som Face­bo­ok får kun til­gang der­som sær­skilt sam­tyk­ke er inn­hen­tet fra deg
 • Regist­re­ring og hånd­te­ring av arrangementer

Dine data behand­les ikke uten­for gren­se­ne av EU eller EØS. Alle våre leve­ran­dø­rer etter­le­ver det­te kra­vet til sik­ker­het. Vi sel­ger eller deler ald­ri din per­son­data med noen tredje­part utover våre tjenesteleverandører.

I situa­sjo­ner der vi blir pålagt av nors­ke myn­dig­he­ter å utgi per­son­opp­lys­nin­ger gjø­res det­te i tråd med våre juri­dis­ke ret­nings­lin­jer for utle­ve­ring av slik data.

Behandlingstid

Intech AS behand­ler i utgangs­punk­tet dine per­son­opp­lys­nin­ger og kjøps­data så len­ge vi har kon­trakts­mes­si­ge for­plik­tel­ser, lov­på­lag­te for­plik­tel­ser som bok­fø­ring nevnt oven­for, så len­ge vi har et aktivt kunde­for­hold, eller så len­ge du ikke har mot­satt deg den­ne behand­lin­gen. Vi gjen­nom­fø­rer årlig en revi­sjon av våre lag­re­de per­son­opp­lys­nin­ger og slet­ter eller anno­ny­mi­se­rer all data vi ikke len­ger for­måls­mes­sig har behov for å lag­re. Du har rett til å kre­ve din data slet­tet når som helst. Øns­ker du det­te ta kon­takt med oss ved hjelp av kon­takt­in­for­ma­sjo­nen i bun­nen av den­ne avtalen.

Om sikkerhet

Reg­ler for bruk og lag­ring av per­son­data stil­les stren­ge krav til sik­ker­het både tek­nisk og orga­ni­sa­to­risk for å for­hind­re tap, inn­gri­pen eller and­re risi­ki. Intech AS for­plik­ter seg til å opp­da­te­re og end­re sik­rin­gen av din data i tråd med utvik­ling og for­bed­re­de muligheter.

Dine rettigheter

Utover din rett til infor­ma­sjon om hva slags data vi lag­rer om deg, og hvor­dan den­ne bru­kes har du fle­re and­re ret­tig­he­ter vi vil infor­me­re deg om.

Du har krav til inn­syn i all data vi har lag­ret om deg, samt å kun­ne end­re feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger. Den­ne infor­ma­sjo­nen får du ved å kon­tak­te oss gjen­nom kon­takt­in­for­ma­sjo­nen i bun­nen av den­ne erklæ­rin­gen. Du har rett til å kun­ne se, end­re eller trek­ke til­ba­ke dine sam­tyk­ker, det­te gjø­res ved å kon­tak­te oss.

Du har krav på å kre­ve slet­ting, eller por­te­ring av din data. Kon­takt oss, så sam­ler vi sam­men all data vi har lag­ret om deg i et maskin­les­bart for­mat. Som ved inn­syn gjen­nom­fø­rer vi vår for­plik­tel­se vederlagsfritt.

Merk at din rett til slet­ting ikke påvir­ker vår lov­på­lag­te plikt til å lag­re data eksem­pel­vis for å opp­fyl­le krav til rett bok­fø­ring. I sli­ke til­fel­ler bru­ker vi så ikke data­en til noe annet etter en begjæ­ring om slet­ting eller por­te­ring er gjennomført.

Skul­le du ha noen inn­si­gel­ser ved­rø­ren­de vår behand­ling av dine per­son­data har du rett til å kla­ge til Data­til­sy­net som er til­syns­myn­dig­het ved­rø­ren­de behand­ling av personopplysninger.

Endringer eller oppdateringer

Intech AS for­be­hol­der seg ret­ten til når som helst å end­re dis­se vil­kå­re­ne såfremt end­rin­ge­ne er i tråd med enhver tid gjel­den­de lover, reg­ler eller for­skrif­ter. End­rin­ge­ne pub­li­se­res på våre nett­si­der https://intech.no/about/personvern. Ved stør­re end­rin­ger, eller end­rin­ger som får kon­se­kvens for deg vil vi først og fremst infor­me­re deg gjen­nom kon­takt­in­for­ma­sjon du har gjort til­gjen­ge­lig for oss, eller inn­hen­te sam­tyk­ke der beret­ti­get inter­es­se ikke vil være tilfredsstillende.

Kontakt oss

Utover å kon­tak­te en av våre kon­to­rer eller ansat­te kan du kon­tak­te oss via post, e‑post eller tele­fon. Vi vil sva­re deg så snart som mulig, ved inn­syns­be­gjæ­rin­ger har vi 30 dager på å full­fø­re begjæ­rin­gen din.

Intech AS, Post­boks 246, 1301 Sand­vi­ka, intech@intech.no, tele­fon 66 98 33 00

Sist opp­da­tert 30. mai 2018.