Statoil

 

Tidsrom

Beskrivelse

2007 ‑2010

statoil_0

Gjøa SEMI
Opp­føl­ging av Gjøa SEMI EPCH kon­trak­tø­rens design av sys­te­mer for tele­kom­mu­ni­ka­sjon.
2006 — 2007

statoil_0

Ormen Lan­ge – Com­mis­sioning
On-site com­mis­sioning tele/data.
2005

statoil_0

Wire­less Wimax Stu­die
Gjen­nom­før­bar­hets­stu­die i for­bin­del­se med imple­men­te­ring av WIMAX tek­no­lo­gi på Ormen Lan­ge Off­shore anleg­get.

Kommentar feltet er stengt.